สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปรียาภา  กิขุนทด
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสุดารัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุษกร  เพชรดีคาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 23 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุทัยวัฒ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ญใจหาญ
2. เด็กหญิงพิมลพัชร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาววาสนา  วังทะพันธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  สุภาพรม
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  ลี้พล
 
1. นางสิริกร  ไชยราช
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายแก่นศักดิ์  มหาชัย
 
1. นายนเรศ  ปู่บุตรชา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแสด
2. เด็กชายกษวรรษ  บุตรชา
3. เด็กหญิงพันธ์นิดา  แสนไชย
 
1. นายนเรศ  ปู่บุตรชา
2. นางสิริกร  ไชยราช
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุทัยวัฒน์
 
1. นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายสุวิทย์  โคตรตาแสง
 
1. นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.38 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หลานเศรษฐา
2. เด็กหญิงนริศรา  ฝาระมี
3. เด็กหญิงเมนุวรรณ  ไกยฝ่าย
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
2. นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงดวงกมล  กันทะยา
2. เด็กหญิงมัชทนา  สูญราช
3. เด็กหญิงออระญา  หลาบโพธิ์
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
2. นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์ศรีชา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ต้นสมรส
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชูศักดิ์  ด้วงคำภา
2. เด็กชายธนพล  จันทะคูณ
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 1. เด็กหญิงปิยะดา  โมคลา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวจันทนา  นุชิต
2. นายพนม  คำเพชรดี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 21 1. นางสาวชนกานต์  ลี้พล
2. นายอนุสรณ์  แดงท่าขาม
 
1. นายพนม  คำเพชรดี
2. นางสาวจันทนา  นุชิต
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์หนายโกด
2. เด็กหญิงอริศรา  โคตรราช
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นายภคินัย  แก่นจันทร์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจิรนุช  วงศ์แสนไชย
2. นางสาววรางรัตน์  ลี้พล
 
1. นายภคินัย  แก่นจันทร์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปานปริยา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวขวัญฤดี  จริต้น
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรดีคาย
 
1. นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทวดี  พรมคูณ
 
1. นายอลงกรณ์  แก่นแก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชมพูนุช  พ่อชมภู
 
1. นางโสภาวรรณ  หารธงไชย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายพิษณุ  วงค์คำแพง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปวริศา  หลานเศรษฐา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.57 เงิน 8 1. นางสาวสุภัสตรา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรรณทนาทิพย์  พ่อตาแสง
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  มหานิล
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางพิทรยา  สุพรรณ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวนุชบา  เพชรดีคาย
2. นางสาวสกาวเดือน  แก้วมะ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางพิทรยา  สุพรรณ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เชื้อดวงผุย
2. เด็กชายคำสิงห์  หนึ่งคำมี
3. เด็กชายวรวุฒิ  วงค์คำแพง
4. เด็กชายศรชัย  เนียมแดง
5. เด็กชายอนุชิต  น้อยคอน
6. เด็กชายอภิเชษฐ  แถมสมดี
7. เด็กชายอิสรานุวัตร  ลี้พล
8. เด็กชายไกรสร  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสิริกร   ไชยราช
2. นายภัคคินัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวปาริชาติ  ไชยราช
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลี้พล
2. เด็กหญิงอมิตา  หนึ่งคำมี
 
1. นางโสภาวรรณ  หารธงไชย
2. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิษณุ  วงค์คำแพง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 22 1. เด็กชายครรชิตพล  ซึมมัง
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วมะ
 
1. นายวีรศักดิ์  มหาวงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นายพงศกร  วงแสนไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ลาดบาศรี
 
1. นายวีรศักดิ์  มหาวงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรดีคาย
2. เด็กหญิงชลดา  แก้วหนองสังข์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ด้วงคำภา
 
1. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉัตรสุดา  เพียสา
2. นางสาวสิริลักษณ์  ปุ่มเป้า
3. นางสาวไพวรรณ  โพนชารี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประไว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทะคูณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สมโคตร
4. นายพจชนากรณ์  เชื้อบริบูรณ์
5. เด็กชายมินธาดาร์  วันนาพ่อ
6. นายเจษฎา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นางสาวสิริประภา  คำภูษา
3. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวทิพเกสร  หลานเศรษฐา
2. นางสาวปรียานุช  วงศ์ดวงผา
3. นางสาวลักษมี  บุตราช
 
1. นายศุภไชยย์  ยศประสงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันชนะ  วงแสนไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง