สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นางสาวสุดารัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุทัยวัฒน์
 
1. นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงค์ศรีชา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ต้นสมรส
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชูศักดิ์  ด้วงคำภา
2. เด็กชายธนพล  จันทะคูณ
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชลดา  วงค์หนายโกด
2. เด็กหญิงอริศรา  โคตรราช
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นายภคินัย  แก่นจันทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 25 1. นางสาวจิรนุช  วงศ์แสนไชย
2. นางสาววรางรัตน์  ลี้พล
 
1. นายภคินัย  แก่นจันทร์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชมพูนุช  พ่อชมภู
 
1. นางโสภาวรรณ  หารธงไชย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายพิษณุ  วงค์คำแพง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.57 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปวริศา  หลานเศรษฐา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา