สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปรียาภา  กิขุนทด
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  เพ็ญใจหาญ
2. เด็กหญิงพิมลพัชร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาววาสนา  วังทะพันธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  สุภาพรม
 
1. นางสาวแพใบ  เทือกตาทอง
2. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายจักรรินทร์  ลี้พล
 
1. นางสิริกร  ไชยราช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นายแก่นศักดิ์  มหาชัย
 
1. นายนเรศ  ปู่บุตรชา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นายสุวิทย์  โคตรตาแสง
 
1. นางนุชจิรา  หลานเศรษฐา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรรณทนาทิพย์  พ่อตาแสง
2. เด็กหญิงสุดาทิพย์  มหานิล
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางพิทรยา  สุพรรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวนุชบา  เพชรดีคาย
2. นางสาวสกาวเดือน  แก้วมะ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
2. นางพิทรยา  สุพรรณ์