สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงบุษกร  เพชรดีคาย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 23 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  อุทัยวัฒ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ไชยฮัง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.38 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรนันท์  หลานเศรษฐา
2. เด็กหญิงนริศรา  ฝาระมี
3. เด็กหญิงเมนุวรรณ  ไกยฝ่าย
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
2. นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวขวัญฤดี  จริต้น
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70.57 เงิน 8 1. นางสาวสุภัสตรา  แก้วพิลา
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พ่อสีชา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 22 1. เด็กชายครรชิตพล  ซึมมัง
2. เด็กชายภูมินทร์  แก้วมะ
 
1. นายวีรศักดิ์  มหาวงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นายพงศกร  วงแสนไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ลาดบาศรี
 
1. นายวีรศักดิ์  มหาวงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพชรดีคาย
2. เด็กหญิงชลดา  แก้วหนองสังข์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ด้วงคำภา
 
1. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร