สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังยางวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแสด
2. เด็กชายกษวรรษ  บุตรชา
3. เด็กหญิงพันธ์นิดา  แสนไชย
 
1. นายนเรศ  ปู่บุตรชา
2. นางสิริกร  ไชยราช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงดวงกมล  กันทะยา
2. เด็กหญิงมัชทนา  สูญราช
3. เด็กหญิงออระญา  หลาบโพธิ์
 
1. นายไชยันต์  ศรีสุวะ
2. นางสาวสุกัญญา  ล่ำสัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 24 1. เด็กหญิงปิยะดา  โมคลา
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวจันทนา  นุชิต
2. นายพนม  คำเพชรดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง 21 1. นางสาวชนกานต์  ลี้พล
2. นายอนุสรณ์  แดงท่าขาม
 
1. นายพนม  คำเพชรดี
2. นางสาวจันทนา  นุชิต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษฎา  เชื้อดวงผุย
2. เด็กชายคำสิงห์  หนึ่งคำมี
3. เด็กชายวรวุฒิ  วงค์คำแพง
4. เด็กชายศรชัย  เนียมแดง
5. เด็กชายอนุชิต  น้อยคอน
6. เด็กชายอภิเชษฐ  แถมสมดี
7. เด็กชายอิสรานุวัตร  ลี้พล
8. เด็กชายไกรสร  เชื้อดวงผุย
 
1. นางสิริกร   ไชยราช
2. นายภัคคินัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวปาริชาติ  ไชยราช
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประไว
2. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทะคูณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สมโคตร
4. นายพจชนากรณ์  เชื้อบริบูรณ์
5. เด็กชายมินธาดาร์  วันนาพ่อ
6. นายเจษฎา  ไกยะฝ่าย
 
1. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
2. นางสาวสิริประภา  คำภูษา
3. นายกฤษขจร  เหล่าทะนนท์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวทิพเกสร  หลานเศรษฐา
2. นางสาวปรียานุช  วงศ์ดวงผา
3. นางสาวลักษมี  บุตราช
 
1. นายศุภไชยย์  ยศประสงค์
2. นางสาวไพรินทร์  แก่นสาร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวันชนะ  วงแสนไชย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง