สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกัญญาวี  แก้วปึ
 
1. นางสาวสาวิณี  แก้วฝ่าย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวิภาพร  ไชยศรี
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวนุจนารถ  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนัฏทรียา  เภาโพธิ์
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  อัคฮาด
3. เด็กหญิงศศิธร  พรหมคนซื่อ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  วงศ์ศรีชา
2. นายนพดล  แก่นจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวรัชนก  พ่อครวงค์
2. นายวัฒนา  อินปากดี
3. นางสาวสุกัญญา  มีเที่ยง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวนพดล  แก่นจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอมรรัตน์  วงค์ตาพรหม
2. นางสาวอรอุมา  พรหมคนซื่อ
 
1. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 1. นายศรายุ  ปุณกรณ์
 
1. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 1. นายสุทธิชัย  มูลอาษา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวทิภาภรณ์  วังทะพันธ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 25 1. นายชาญฤทธิ์  ลาดบาศรี
2. นางสาวทิพวัลย์  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวทิภาภรณ์  วังทะพันธ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปนัดดา  เสนาคำ
2. เด็กหญิงอรวี  สุพรรณธนา
 
1. นายภพรังสรรค์  สงวนสิน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรนีย์  นามดี
2. นางสาวอุไรพร  เชื้อพระซอง
 
1. นายภพรังสรรค์  สงวนสิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คนครอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวารุณี  พ่อพิลา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกยะฝ่าย
 
1. นายชีวัน  นาโคกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 1. นางสาวเกตจรินทร์  คำยอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 1. นายกฤษณะ  ไชยศรี
2. นายจงรัก  สุขลี
3. นายศตวรรษ  ชมภูทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายตะวัน  อัคฮาด
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวสุติมา  วงค์สุขะ
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวญาณนันท์  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายครรชัย  สระสิริ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 6 1. นายอภิสิทธิ์  สุถานา
 
1. นางสาวสาวิณี  แก้วฝ่าย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจืออิน  ฮวง
 
1. นางสุวีณา  พ่อครวงค์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายธวัชชัย  ศรีนาง
 
1. นายครรชัย  สระสิริ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวทอฟัน  สุวรรณไตร
2. นางสาวนันทพร  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นายธนากร  พ่อแก้ว
2. นายเกษม  เพ็ชรดีคาย
 
1. นางสาวนิชาวรรณ  ชาศรี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายอภิสิทธิ์  หอมจำปา
2. นายอภิสิทธิ์  ชาศรี
 
1. นางสาวนิชาวรรณ  ชาศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74.14 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  วงษ์ศรีชา
2. นางสาวกุลกนิล  เชื้อสาทุม
3. นางสาวจิราพร  แก้วเคน
4. นายธีรพงษ์  วงค์แก้ว
5. นางสาววลาวัลย์  สีแสง
6. นางสาวเพชรฤดี  สีสมคราม
 
1. นายเนตรทราย  บัวสาย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลฎา  วงค์ศรีชา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทร์ไตรัต
3. เด็กหญิงอนุชิดา  วงษ์ศรีชา
 
1. นางสาวสาวิณี  แก้วฝ่าย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 72.48 เงิน 14 1. นายณัฐพล  พ่อนามแดง
2. นายภานุวัฒน์  ชมภูทอง
3. นายเกียงไกร  ธรรมนา
 
1. นายเนตรทราย  บัวสาย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมปลา
2. เด็กหญิงบุหลัน  พรมลัง
3. เด็กหญิงลลิตา  พ่อพรม
 
1. นายชีวัน  นาโคกุล