สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอรปรียา  พิมพา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกัญญาวี  แก้วปึ
 
1. นางสาวสาวิณี  แก้วฝ่าย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงปนัดดา  เสนาคำ
2. เด็กหญิงอรวี  สุพรรณธนา
 
1. นายภพรังสรรค์  สงวนสิน
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวอรนีย์  นามดี
2. นางสาวอุไรพร  เชื้อพระซอง
 
1. นายภพรังสรรค์  สงวนสิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจืออิน  ฮวง
 
1. นางสุวีณา  พ่อครวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายธวัชชัย  ศรีนาง
 
1. นายครรชัย  สระสิริ