สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวิภาพร  ไชยศรี
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวนุจนารถ  แก้วพิลา
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงนัฏทรียา  เภาโพธิ์
2. เด็กหญิงรุ้งฤดี  อัคฮาด
3. เด็กหญิงศศิธร  พรหมคนซื่อ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  วงศ์ศรีชา
2. นายนพดล  แก่นจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวรัชนก  พ่อครวงค์
2. นายวัฒนา  อินปากดี
3. นางสาวสุกัญญา  มีเที่ยง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร  วงศ์ศรีชา
2. นางสาวนพดล  แก่นจันทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 1. นางสาวเกตจรินทร์  คำยอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวทอฟัน  สุวรรณไตร
2. นางสาวนันทพร  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ