สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คนครอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 1. นายกฤษณะ  ไชยศรี
2. นายจงรัก  สุขลี
3. นายศตวรรษ  ชมภูทอง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เทือกขันตี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 13 1. นางสาวญาณนันท์  เอี่ยมเจริญ
 
1. นายครรชัย  สระสิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 6 1. นายอภิสิทธิ์  สุถานา
 
1. นางสาวสาวิณี  แก้วฝ่าย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายอภิสิทธิ์  หอมจำปา
2. นายอภิสิทธิ์  ชาศรี
 
1. นางสาวนิชาวรรณ  ชาศรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74.14 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  วงษ์ศรีชา
2. นางสาวกุลกนิล  เชื้อสาทุม
3. นางสาวจิราพร  แก้วเคน
4. นายธีรพงษ์  วงค์แก้ว
5. นางสาววลาวัลย์  สีแสง
6. นางสาวเพชรฤดี  สีสมคราม
 
1. นายเนตรทราย  บัวสาย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 72.48 เงิน 14 1. นายณัฐพล  พ่อนามแดง
2. นายภานุวัฒน์  ชมภูทอง
3. นายเกียงไกร  ธรรมนา
 
1. นายเนตรทราย  บัวสาย