สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 1. นายศรายุ  ปุณกรณ์
 
1. นายอนุสรณ์  คงแสนคำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 1. นายสุทธิชัย  มูลอาษา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวทิภาภรณ์  วังทะพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 25 1. นายชาญฤทธิ์  ลาดบาศรี
2. นางสาวทิพวัลย์  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวทิภาภรณ์  วังทะพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กชายตะวัน  อัคฮาด
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 1. นางสาวสุติมา  วงค์สุขะ
 
1. นางสาวจิญาดา  พลราชม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นายธนากร  พ่อแก้ว
2. นายเกษม  เพ็ชรดีคาย
 
1. นางสาวนิชาวรรณ  ชาศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมปลา
2. เด็กหญิงบุหลัน  พรมลัง
3. เด็กหญิงลลิตา  พ่อพรม
 
1. นายชีวัน  นาโคกุล