สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. นางสาวสุกัญญา  ราชสินธุ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นามตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นางสาวยลดา  ทองมา
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธาร  ไกรษร
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนันท์  รัตนมาลี
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพิมานทิพย์  พลหาญ
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 1. นางสาวรุ่งนภา  รัตนมาลี
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษณีนาฏ  มาพา
2. นายขัตติยะ  แก้วมณีชัย
3. นางสาวสุุขฤทัย  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
2. นางสาวศิริวรรณ  นามตาแสง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.08 ทอง 4 1. นายธีรเจต  ธนะนู
2. นายภาณุพงษ์  โกพลรัตน์
3. นายเควิน  อินแปลง
 
1. นางวัลภา  เวชรังษี ณ ระนอง
2. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรนิษา  อินติยะ
2. นางสาวเบญญาภา  ใจหาญ
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวศิริอร  กุลทะเล
2. นางสาวอรยา  ปู่ฝ้าย
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาววีรยา  ปะนาโก
 
1. นางสาวปริศนา  นิลมาตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งลัดดา  คำศรี
 
1. นางสุภาพร  แสงสว่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตพงศ์  วงค์ขะวงค์
2. นางสาววชิรารัชต์  แก้วมณีชัย
3. นางสาวเสาวคนธ์  น้อยคำลี
 
1. นางสาวพิชญา  โกพลรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชิดชนก  โพระกัน
2. เด็กหญิงบุญยรัตน์  ถานัน
3. เด็กหญิงภาชินี  พลเชียงขวาง
 
1. นางธาราวดี  สมนาแซง
2. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลเขต
2. เด็กหญิงเข็มอัปสร  รัชโน
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสาวดารัตน์  ขันอาสา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิรคุปต์  ไชโย
 
1. นางสุภาพร  ชมศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชาติวงศ์
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญยาพร  ธ.น.นาม
2. เด็กหญิงมุนินทร์  ศิลาลัย
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ธุราวรรณ
 
1. นางสาวจำลอง  ศรีมงคุณ
2. นายแมนชัย  สมนึก
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  บัวชุม
2. นายภานุพงศ์  ใจหาญ
3. นางสาวยศวดี  สอนดา
 
1. นางไฝคำ  เผือดผุด
2. นางศิริขวัญ  สมนึก
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  แสนโบราณ
2. นางสาววนิดา  ธงวาท
3. นายอำมฤต  กัตติยบุตร
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 1. นางสาวกมลพรรณ  ราชชมภู
2. นางสาวกาญจนา  รัตนมาลี
3. นางสาวภัทริญาณ  ศรีชาหลวง
 
1. นางพชรวรรณ  มาฎารักษ์
2. นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.43 ทอง 4 1. นายกรดล  พาผล
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุขมาก
3. นางสาวนัฎชา  ธงยศ
 
1. นางพรรณนิภา  เชื้อสิงห์
2. นางเกตุวดี  ยะสะกะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นายจิรพัฒน์  ตะโพธิ์
2. นายปิตุชาติ  แสงผา
3. นายแสงชัย  รัชโน
 
1. นายวิโรจน์  เฉลยสุข
2. นายสันติ  แก้วมณีชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชรินทร์   พลชา
2. เด็กชายภูวดล  เทพคำราม
3. เด็กชายเสถียรพงศ์  โพธิสาขา
 
1. นางสาวศศิธร  ต้นสวรรค์
2. นางเกตุวดี  ยะสะกะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร  วรติยะ
2. นายวีระชัย  อรรคสังข์
3. นายสุเทพ  ศรีสุวัฒน์
 
1. นางพัชรีรัตน์  โวเบ้า
2. นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ชินภาศ
2. เด็กชายธนพล   ละมุญมอญ
 
1. นายวิโรจน์  เฉลยสุข
2. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.88 ทอง 7 1. นางสาวยุฬาลักษณ์  พรอินทร์
2. นางสาวอลิษา  พ่อตาแสง
 
1. นายวิโรจน์  เฉลยสุข
2. นายสาธิต  รัตนมาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญศรี
2. เด็กชายจักรพันธ์  เสนคะ
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายตะวัน  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพล  คำพล
 
1. นายพัชฎา  เชื้อสิงห์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 1. นางสาวจิตตรา  ครโสภา
2. นางสาวชลดา  ไชยมาตย์
3. เด็กชายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
4. นางสาวรุจิรา  ราชสินธ์
5. เด็กชายไตรภพ  ครโสภา
 
1. นางฤดีภรณ์  อินทรเทศ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 10 1. นายทิวทัศน์  พรหมจันทร์
2. นางสาวปิยะรัตน์  บุตรไชย
3. นายสมเกียรติ  เลวารี
4. นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์เกย
5. นายเดชฤทธิ์  บุษดี
 
1. นางฤดีภรณ์  อินทรเทศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มุลสุรินทร์
2. เด็กหญิงชารินี   จันทะ
3. เด็กหญิงวรรัตน์  ราชสิินธ์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จัันทร์สิงห์
5. เด็กหญิงศุภัทรินทร์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางวราวรรณ  แก้วสามสี
2. นางเนตรนภา  ชื่นตา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา  สารีพันธ์
2. นายชิโนรส  จันทร์วงศ์
3. นายณัชพล  แก้วมณีชัย
4. นางสาวทัณฑิภา  บุญโย
5. นางสาวธัญนาฏ  ทองไมล์
 
1. นายเฉลิมพล  แก้วสามสี
2. นางวราวรรณ  แก้วสามสี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจน์ดา  รัชโน
 
1. นายพัฒนา  เทพสุรินทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.7 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งทิวา   ทุมโส
 
1. นางสุภาวดี  เฉลยสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โมรัตน์
2. เด็กหญิงภาวิดา  สุพรมมา
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
2. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกีรติ  ธงยศ
2. นางสาวกุลยา  ใจหาญ
 
1. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
2. นางสุภาวดี  เฉลยสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  บุตรวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  แพนสิงห์
3. นางสาวจันทรา  จันทร์สมบูรณ์
4. นางสาวจิตรลดา  แสนลัง
5. นางสาวชมาพร  คำมุงคุณ
6. นางสาวปลา  ทองแดง
7. นางสาวปาริชาติ  บุญก้อน
8. นางสาวสุภาพร  ศรีอำคา
9. นางสาวอัญชนา  แสนคำ
10. นางสาวเบญจมาศ  เรณู
 
1. นางชัชฎาภรณ์  วิโย
2. นางสุภาวดี  เฉลยสุข
3. นางทิพย์วรรณ  ศรีพรหม
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. นายบุญญวัตน์  คล้ายบุญมี
2. นายรัฐพงษ์  เขียวมณีรัตน์
 
1. นายชลนที  บัวชุม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยรัตน์  คำสอนทา
2. นายวัชรพล  นกเถื่อน
 
1. นายธนธรณ์  พรหมอารักษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภารัตน์  กุลวงษ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวโชษิตา  ชุยลุย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพณิดา  อนุ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนล  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 1. เด็กชายอวิรุทธิ์  ทำมาล
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร  เบญมาศ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  พันธนิตย์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร   สุคนธา
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรไชย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชพล  มูลเพ็ญ
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชิโนรส  อุ้วนดวงดี
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิศริญาภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐา  สุโขทัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอชิรญา  รัตนมาลี
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริรัตน์  พันธนิตย์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.85 เงิน 7 1. เด็กชายคฑายุทธ  ซ้อนบุตร
2. เด็กหญิงชนิตา  แก้วกลิ่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลงาม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุระกะ
5. เด็กหญิงธีราพร  จิตมาตย์
6. เด็กชายปฏิพล  สามานิตย์
7. เด็กชายวัชพล  มินตรา
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดาจันทร์
9. เด็กชายอธิวัฒน์  เหล่าระเหว
10. เด็กหญิงอัธณา  สุขรี
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.71 เงิน 7 1. นายกฤษฎา  โกพล
2. นางสาวชุตินันต์  โคตรทุมมี
3. นายธีระศักดิ์  ภิรมย์สุข
4. นางสาววราวรรณ  ยงยันต์
5. นายวิทวัส  ปู่มารัตน์
6. นางสาวสุณิสา  รามฤทธิ์
7. นางสาวสุติมา  วังวร
8. นางสาวสุธาทิพย์  ภูต้ายผา
9. นายเฉลิมเกียรติ  แก่นจันทร์
10. นายเดชณรงค์  แพนสิงห์
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกสิริ  สุขรี
2. นางสาวจิรวรรณ  จิตมาตย์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เหวยไทย
4. เด็กหญิงทิพย์มณี  รัตนมาลี
5. นางสาวนริศรา  จิตประมูล
6. นางสาวอิสรีย์  ชนาสินศรีกุล
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีพร  ซาเสน
2. นางสาวณัฎฐณิชา  อรรคสังข์
3. นางสาวธมลวรรณ  ชูอารมณ์
4. นางสาวธิดารัตน์  อาจเสน
5. นางสาวปัทมา  โกพลรัตน์
6. นางสาวพรนิภา  จันทร์ชมภู
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชื้อสิงห์
 
1. Mr.Louis  Henry
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะรัตน์  ดวงมาลา
 
1. นางสายยล  แสนรังค์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางอัมภวรรณ์  อักษรศักดิ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญา  พันธ์ุโจธรรม
 
1. นางจิรวรรณ  สุทธิเภท
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดุจฤทัย  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางอนิสชัย  ฉวีวงค์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.57 ทอง 4 1. นางสาวเหมือนฝัน  ยะสุรีย์
 
1. นางสาวศศิประภา  ลำทอง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณิชญา  นาฤทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  คณานันท์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาณิกา  คณานันท์
 
1. นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ราชชมพู
2. เด็กหญิงชาลารัตน์  วงค์จำปา
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  โพธิ์เหลือง
4. เด็กหญิงนัฐนิชา  แซ่เฮง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  เมืองโคตร
 
1. นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  อันเพ็ชร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.12 ทอง 5 1. นางสาวฑิฆัมพร  อรรคศรีวร
2. นายปิยะวัฒน์  พ่อทอง
3. นางสาวรฏิญา  ราชสิน
4. นางสาวศิรภัสสร  อุปรีย์
5. นางสาวอริศรา  แสนลัง
 
1. นางวรรณภา  นันทสุธา
2. นางสาวชุติมา  พิศงาม
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ครโสภา
 
1. นางสาวอาภากร  ตรีศรี
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวนิรมล  สิงห์เสนา
 
1. นางสาวอาภากร  ตรีศรี
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนนิกา  บัวชุม
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรุณสิริ  ภาคนาม
 
1. Mr.Shoichi  Niwa
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีรดา  ศรีหาเศษ
2. เด็กหญิงมนสิชา  จันทะพันธ์
 
1. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ชนะมาร
2. นางสาวทิพาพร  น้อยนุตย์
 
1. นายนิติพงษ์  วงษ์หาบุศย์
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลย์สุดา  ขอดเมชัย
2. นางสาววราภรณ์  เทพสุรินทร์
3. นางสาวศรุตา  โกพล
4. นางสาวศุภนิดา  แก้วมณีชัย
5. นายสมศักดา  สมสะอาด
6. นางสาวสุพิชชา  เตโช
7. นางสาวสุุธามาศ  อินทร์ติยะ
8. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีชาหลวง
9. นางสาวเกษศินี  อินทร์ติยะ
10. นางสาวเจนจิรา  มิสงอน
 
1. นายปริญญา  ไชโย
2. นางวรีพร  บุพศิริ
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพรรณ  สีดาแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  เลี้ยงเสรี
3. เด็กหญิงศศิตา  เรณู
 
1. นางภรณี  แก้วมณีชัย
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปริมปรียา  ผายทอง
2. นางสาวพัชยา  พรหมจอม
3. นางสาวมุทิตา  มูลเมือง
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรา  ถานัน
2. นางสาวณิชกานต์  อินทร์ติยะ
3. นางสาววัชลาวลี  ปุรณกรณ์
 
1. นายเจนณรงค์  สุริยนต์
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกานต์  ผาเหลา
2. นายสุทธิพงษ์  สมอินเอก
 
1. นางสาวเสาวณี  พรหมนิล
2. นางรุ่งทิพย์  หงษาวงษ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญ์ชานิกา  คณานันท์
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุนะเทพ
2. เด็กหญิงมัทติพร  ทะวะลัย
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาวิณี  ธงวาท
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญาดา  ไกรษร
2. นางสาววิชิตา  ขอดเมชัย
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาณุพงศ์   ใจหาญ
 
1. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  อุสังหาร
 
1. นางสาวมาลากุล  ธงยศ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  หอมกลิ่น
 
1. นางเกศินี  เชื้อเอี่ยมพันธุ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นายอภิชาติ  โลสันตา
 
1. นางอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจิระยุทธ  คัทจันทร์
2. เด็กชายธนกร  แสงระวี
 
1. นายอเล็กซานเดอร์  หล้ามุงคุณ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  แซ่โง๊ว
2. เด็กชายปิยวัตน์   กุลภา
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวนากร   แก้วมณีชัย
2. นายอัมรินทร์   ชัยอามาตย์
 
1. นางสาวปานใจ  สุนา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   ศรีเรือง
2. เด็กหญิงเกศมณี   หลวงกลาง
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศพร  จันทะนาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   สันทา
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางจิตตรา  สอนดา
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ์  แสนรังค์
2. เด็กชายอนุชา  ภูถุ
 
1. นางธาราวดี  สมนาแซง
2. นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายวิชญ์พล   อ่อนตา
2. นายอัครวัฒน์   รักกัตติยบุตร
 
1. นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทนะ
2. นางสาวรักศินี   พรรณุวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
2. นางธาราวดี  สมนาแซง
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายกฤษณัย  ลำทอง
2. นายอนาวิน  หล้าบา
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายรัชชานนท์  ขำคม
2. นายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยนุช  มงคล
2. เด็กหญิงมินตรา  ปู่ฝ้าย
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเรือง
 
1. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
2. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุลีพร  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงทรงศิริ  ไชยแสง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สีสุมัง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อรรคสังข์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  แผ่นสิงห์
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  จิตมาตย์
 
1. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริยา  เทพคำราม
2. นางสาวทัศยาพร  คำไพ
3. นายนนทวัช  คำหาญ
4. นางสาวปวีณา  คำไพ
5. นางสาวศิริยากร  ป้อมงาม
6. นายอัศวเทพ  ศรีเฉลา
 
1. นายเจนณรงค์  สุริยนต์
2. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
3. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.92 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แขวงเมือง
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  เชื้อพระซอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มหาพันธ์
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาว ณัฐชา  ชนะเคน
2. นางสาวพัชรีภรณ์  โคตรทุมมี
3. นางสาววิรารัตน์  เพ็งเวลุน
 
1. นายสุพจน์  อบรมชอบ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวรรณ์  วระจิต
2. นางสาวสุดธิดา  ศรีวรชัย
3. นางสาวเพชรมณี  บัวชุม
 
1. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ