สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวศิริอร  กุลทะเล
2. นางสาวอรยา  ปู่ฝ้าย
 
1. นางสาวภัทรา  เทพมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. นางสาววีรยา  ปะนาโก
 
1. นางสาวปริศนา  นิลมาตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. นายบุญญวัตน์  คล้ายบุญมี
2. นายรัฐพงษ์  เขียวมณีรัตน์
 
1. นายชลนที  บัวชุม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นายอภิชาติ  โลสันตา
 
1. นางอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  จันทนะ
2. นางสาวรักศินี   พรรณุวงษ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
2. นางธาราวดี  สมนาแซง