สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 9 1. นางสาวสุกัญญา  ราชสินธุ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นามตาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นางสาวยลดา  ทองมา
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  ชาติวงศ์
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.85 เงิน 7 1. เด็กชายคฑายุทธ  ซ้อนบุตร
2. เด็กหญิงชนิตา  แก้วกลิ่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลงาม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มุระกะ
5. เด็กหญิงธีราพร  จิตมาตย์
6. เด็กชายปฏิพล  สามานิตย์
7. เด็กชายวัชพล  มินตรา
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุดดาจันทร์
9. เด็กชายอธิวัฒน์  เหล่าระเหว
10. เด็กหญิงอัธณา  สุขรี
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.71 เงิน 7 1. นายกฤษฎา  โกพล
2. นางสาวชุตินันต์  โคตรทุมมี
3. นายธีระศักดิ์  ภิรมย์สุข
4. นางสาววราวรรณ  ยงยันต์
5. นายวิทวัส  ปู่มารัตน์
6. นางสาวสุณิสา  รามฤทธิ์
7. นางสาวสุติมา  วังวร
8. นางสาวสุธาทิพย์  ภูต้ายผา
9. นายเฉลิมเกียรติ  แก่นจันทร์
10. นายเดชณรงค์  แพนสิงห์
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกสิริ  สุขรี
2. นางสาวจิรวรรณ  จิตมาตย์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เหวยไทย
4. เด็กหญิงทิพย์มณี  รัตนมาลี
5. นางสาวนริศรา  จิตประมูล
6. นางสาวอิสรีย์  ชนาสินศรีกุล
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุลีพร  ซาเสน
2. นางสาวณัฎฐณิชา  อรรคสังข์
3. นางสาวธมลวรรณ  ชูอารมณ์
4. นางสาวธิดารัตน์  อาจเสน
5. นางสาวปัทมา  โกพลรัตน์
6. นางสาวพรนิภา  จันทร์ชมภู
 
1. นางศุทธินี  หล้ามุงคุณ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมณิชญา  นาฤทธิ์
 
1. นางกรรณิกา  คณานันท์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวปริมปรียา  ผายทอง
2. นางสาวพัชยา  พรหมจอม
3. นางสาวมุทิตา  มูลเมือง
 
1. นางสุญาณี  วงษ์ชาชม
2. นางสาวลักขณา  บำรุงตา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญ์ชานิกา  คณานันท์
 
1. นางสาวชมพูนุท  โสลันดา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ์  แสนรังค์
2. เด็กชายอนุชา  ภูถุ
 
1. นางธาราวดี  สมนาแซง
2. นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายวิชญ์พล   อ่อนตา
2. นายอัครวัฒน์   รักกัตติยบุตร
 
1. นายภานุวัฒน์  โพธิสาขา
2. นางสาวอมรรัตน์  ลอลิเลิศ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายกฤษณัย  ลำทอง
2. นายอนาวิน  หล้าบา
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นายรัชชานนท์  ขำคม
2. นายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นายรัฐพงษ์  เวินซิว
2. นางสาวปานใจ  สุนา