สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศศินา  เกตุจุนา
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสไบทิพย์  มงคล
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 1. นางสาววชิราภรณ์  อุทรักษ์
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศินา  สนใหม่
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายวุฒินันท์  ธัมเม
 
1. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์เท
 
1. นายธีระพงศ์  แสนคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวกวีสรา  ธนเฮือง
2. นางสาวณัฐสุดา  คณานันท์
3. นายศรศักดิ์  พิมพ์โพชา
 
1. นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ
2. นางจัตุพร  สุตตานนท์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายรัฐศาสตร์  เตโช
2. นายศิริชัย  คำจันทร์
3. นายอธิปพัฒน์  โตกุลเกียรติเดชา
 
1. นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ
2. นางจัตุพร  สุตตานนท์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมา  เรืองเกษม
2. นายอัษฎาวุธ  มนทาเย็น
3. นายเกื้อกูล  ตุลารักษ์
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางกนิษฐา  แสวงสาย
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายทวีจิต  ภูมิลา
2. เด็กหญิงวิชุลีพร  ตั้งมั่น
3. นายสิทธิพงษ์  โกพลรัตน์
 
1. นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ
2. นางปานฤทัย  บัวชุม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 1. นางสาวดาลาณี  มนุโย
2. นางสาวนงค์ณภา  มนุโย
3. นางสาวสาริณี  ศิริจิรสุตา
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางจัตุพร  สุตตานนท์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพล  อุประ
2. นายสุรเชษฐ์  วงค์แสงสอน
 
1. นางปานฤทัย  บัวชุม
2. นางกนิษฐา  แสวงสาย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.12 เงิน 11 1. นางสาวจุไรวรรณ  เสโนฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ภูวนาชัย
 
1. นางกนิษฐา  แสวงสาย
2. นางปานฤทัย  บัวชุม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาพล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธ.น.ผาง
3. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญคุณ
4. เด็กหญิงชไมทิพย์  ซุยลุย
5. เด็กหญิงพิมลภรณ์  ยวงงิ้วราย
 
1. นางจุรีรัตน์  แมดจ่อง
2. นายบรรพต  มณีคะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 9 1. นางสาวธัญลักษณ์  หารินทชาติ
2. นางสาวธิดารัตน์  อุดหนุน
3. นางสาวพรรษา  แสนคำ
4. นางสาวรัชนีกร  แสนสุภา
5. นางสาววระดา  พูลประสาน
 
1. นางจุรีรัตน์  แมดจ่อง
2. นางสาวกรองแก้ว  มะรัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. นายนิติพันธ์  ปฏิรัตนัง
 
1. นางจุรีรัตน์  แมดจ่อง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 1. นายภาคภูมิ  เกตุจุนา
 
1. นายสรศักดิ์  ธงยศ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. เด็กชายขวัญจิรา  คำก้อน
2. เด็กชายพัฒนา  อินปากดี
 
1. นายสรศักดิ์  ธงยศ
2. นางสาวกรองแก้ว  มะรัตน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง 19 1. นางสาวพนมไพร  ศรีเฉลา
2. นายวิสิษฐ์   ชัยอาคม
 
1. นางวารุณี  วังกะธาตุ
2. นายบรรพต  มณีคะ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 1. นางสาวกฤษณา  ธนเฮือง
2. นางสาวธิมลรัตน์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนภาพร  ลุนพันธ์
4. นางสาวประภาพร  ศิริวงค์
5. นางสาวมณีรัตน์  มะไชยา
6. นางสาวมินตรา  ศรีขันธ์
7. นางสาวรวีวรรณ  อรรคศรีวร
8. นางสาวอรยา  ธนนาม
9. นางสาวเบญจมาส  ธนอุตร
10. นางสาวไพลิน  ธรรมเม
 
1. นางวารุณี   วังกะธาตุ
2. นายสรศักดิ์  ธงยศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 9 1. นายมนต์สวรรค์  แพนสิงห์
2. นายวุฒิพงษ์  ธงวาด
3. นายศราวุฒิ  พ่อศรียา่
4. นายศราวุธ  สนใหม่
5. นายสุริยวุธ  คะสา
6. นายอิทธิฤทธิ์  ลำสมุทร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อรรคศรีวร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศินา  สนใหม่
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอธิษา  กุลชาลี
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญารัตน์  ธน.ผาง
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 37.67 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  กุลบุตร
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 4 1. นางสาวปรีญานุช  สุกใส
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวปัทมา  คำคนซื่อ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เทสันตะ
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายปริเวช  คันธภูมิ
 
1. นางศิริลักษณ์  สารทอง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวพรรณนิภา  สิงห์
2. นางสาวศิริวรรณ  แพนสิงห์
 
1. นายโชคชัย  อินทร์ติยะ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวนัทธมน  ศิริวงค์
2. นายมรรษธร  บัวสาย
 
1. นายโชคชัย  อินทร์ติยะ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนโสภา
2. เด็กชายสิทธินันท์  จักกัด
3. เด็กชายเสกสรรค์  ริดเต
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ศรีหาเศษ
2. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
3. นายพงษ์เทพ  ธงวาด
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกพลรัตน์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีเจริญ
3. นางสาวนฤทัย  ไววิมล
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายกิตติภพ  คำมี
2. นายบัญชา  ศิริวงค์
3. นายอภิสิทธิ์  กัณนี
 
1. นายวรวุฒิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์