สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสไบทิพย์  มงคล
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์เท
 
1. นายธีระพงศ์  แสนคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอธิษา  กุลชาลี
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 4 1. นางสาวปรีญานุช  สุกใส
 
1. นางสาวอนงค์  ศรีชาหลวง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวปัทมา  คำคนซื่อ
2. นางสาวพัชราภรณ์  เทสันตะ
 
1. นางเทียมจันทร์  โคตะมะ