สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงศศินา  สนใหม่
 
1. นางนริศรา  อินปากดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวกวีสรา  ธนเฮือง
2. นางสาวณัฐสุดา  คณานันท์
3. นายศรศักดิ์  พิมพ์โพชา
 
1. นางเนตรนิมิตร  วาทะวัฒนะ
2. นางจัตุพร  สุตตานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.12 เงิน 11 1. นางสาวจุไรวรรณ  เสโนฤทธิ์
2. นางสาวเบญจมาศ  ภูวนาชัย
 
1. นางกนิษฐา  แสวงสาย
2. นางปานฤทัย  บัวชุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.8 เงิน 9 1. นายมนต์สวรรค์  แพนสิงห์
2. นายวุฒิพงษ์  ธงวาด
3. นายศราวุฒิ  พ่อศรียา่
4. นายศราวุธ  สนใหม่
5. นายสุริยวุธ  คะสา
6. นายอิทธิฤทธิ์  ลำสมุทร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อรรคศรีวร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 16 1. นางสาวนัทธมน  ศิริวงค์
2. นายมรรษธร  บัวสาย
 
1. นายโชคชัย  อินทร์ติยะ