สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นางสาวนุชนภา  วังวร
2. นางสาวสุนันทา  คับคา
 
1. นางสาวปานใจ  ไชยชาติ
2. นางสาวจิรพรรณ  อุพร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงฐิติมา  โคตรอาสา
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรศรี
 
1. นางรัชนีกร  โคตรประทุม
2. นางสาวมะลิวรรณ  โคตรวงษ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชยุดา  จันทร์หลวง
 
1. นางธาราทิพย์  ใจบุญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายชัชวาล  แซ่อึง
 
1. นางสาวอัญชลี  วิโย