สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมนธิรา  ดวนลี
 
1. นางวาสนา  ภาคนาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวณัฐนิช  อุพร
2. นางสาวนพมาศ  บัวชุม
3. นางสาววันวิสาข์  อ่างคำ
 
1. นายณัฏฐ์  วิศัลย์วัฒนา
2. นางนงค์รักษ์  ชาติวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายพรเทพ  ทิสาชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พนาจันทร์
 
1. นางนงค์รักษ์  ชาติวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  พิลารัตน์
2. เด็กชายเด่นศักดิ์  ไกรยะฝ่าย
 
1. นางนงค์รักษ์  ชาติวงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. นางสาวกัลนกร  เทพสุรินทร์
 
1. นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ