สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงลัดดา  หมุดอุดม
 
1. นายจรัตน์  สุครีพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คณะพล
 
1. นายจรัตน์  สุครีพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิยะดา  พินิจเจริญ
2. เด็กหญิงอรอุษา  อินาลา
 
1. นายจรัตน์  สุครีพ
2. นางนุ่มนวล  วงศ์สุเพ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาววราภรณ์  พ่อมูล
2. นางสาวสุพัตรา  พ่่อลื้อ
 
1. นายจรัตน์  สุครีพ
2. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธนา  ไยสาร
2. เด็กชายสถิตย์  อินทร์โสม
 
1. นางสาวปานใจ  ไชยชาติ
2. นางวาสนา  ภาคนาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวธิดารัตน์  พรมจันเสน
 
1. นางวาสนา  ภาคนาม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  เทพพงค์
2. เด็กหญิงรมย์รุจี  ปุรณกรณ์
3. เด็กหญิงอรพินท์  หงษาวงษ์
 
1. นางนงค์รักษ์  ชาติวงค์
2. นางสาวเยาวเรศ  ฤทธิกร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กิมาลี
2. เด็กหญิงศิริวิมล  วงค์ชาชม
3. เด็กหญิงสุนันทิกา  มุงคะวงษ์
 
1. นางสาวโฉมสุรีย์  คำศิริ
2. นางสาวเยาวเรศ  ฤทธิกร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 15 1. นางสาวฐิติวรรณ  พ่อโสภา
2. นางสาวสุธิมา  แก้วมาลา
3. นางสาวอัณธิกา  จันทะวงษ์
 
1. นางอมราภรณ์  ยศประสงค์
2. นางปุญญิศา  ศรีลำไพ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงกุสุมา  กองยักษี
2. เด็กหญิงทิพรดา  ชาหอม
3. เด็กหญิงนุสบา  เรืองกระบี่
4. เด็กชายผ่องใส  ใจหล้า
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  หนันลี
6. นายภานุวัฒน์  ยาหัด
7. เด็กหญิงรุจิรา  หลวงกลาง
8. เด็กชายวิวัฒน์  กรรัตน์
9. นายศุภกิจ  คำหาญ
10. นายศุภวิชญ์  สมงาม
 
1. นายธัญญา  ถาปะบุตร
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
3. นางสาวแคทรียา  บุตรศรีผา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 6 1. นางสาวรุ่งนภา  สีดาแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  พ่อมูล
3. นางสาวสุราตรี  ธงยศ
 
1. นางสุวรรณา  วุฒา
2. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณษา  สมชัย
 
1. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นางสาวนันทมาศ  บุญทองเถิง
2. นางสาวปวีณ์นุช  ประครองสุข
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายปิยะพงษ์  พรมคนซื่อ
2. นายสมเกียรติ  เชื้อคำฮด
3. นายสิทธิชัย  วงค์แก้ว
 
1. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
2. นายวีระ  วงศ์ตาขี่