สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  เตยรินจันทร์
2. นางสาวนวลนิตย์  มินตา
3. นางสาวสุพิชชา  มาดี
 
1. นางสาวโฉมสุรีย์  คำศิริ
2. นายณัฏฐ์  วิศัลย์วัฒนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายนิรันดร์  จันทร์โรรุณ
2. นายวราวุฒิ  ธิสุทอน
3. นายศตวรรษ  ทองเสริฐ
 
1. นางมณทิรา  ยางธิสาร
2. นางปุญญิศา  ศรีลำไพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.17 ทอง 7 1. นางสาวนภพร  บัวสาย
2. นายอิทธิพล  ยาหัส
3. นายเก่งกาจ  เชิดไธสง
 
1. นางมณทิรา  ยางธิสาร
2. นางสาวเยาวเรศ  ฤทธิกร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงนิธิดา  วงศ์ภูผานนท์
2. เด็กหญิงสิทธิพร  อุ่นลุม
3. เด็กหญิงแคทลียา  จิตมาตย์
 
1. นางอมราภรณ์  ยศประสงค์
2. นางปุญญิศา  ศรีลำไพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นายกิตติศักดิ์  ไวยพัดทา
2. นายศักดิ์พัฒน์  ละม้าย
 
1. นางมณทิรา  ยางธิสาร
2. นายณัฏฐ์  วิศัลย์วัฒนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.22 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิกานต์  สินธ์ุสุพรรณ์
2. นางสาววนิดา  จิตมาตย์
 
1. นางมณทิรา  ยางธิสาร
2. นางนงค์รักษ์  ชาติวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงโชติรส  นาติโน
 
1. นางสาวแคทรียา  บุตรศรีผา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 1. นางสาวธิดารัตน์  มุงธิราช
 
1. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 1. เด็กหญิงกมลชนก  ลำพูน
2. เด็กชายอรรถพล  เทพพงค์
 
1. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
2. นางสาวแคทรียา  บุตรศรีผา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง 8 1. นายณัฐพงษ์  อัคคะสังข์
2. นางสาวพัชรินทร์  วงค์แก้ว
 
1. นางจิรภา  สุวรรณธาดา
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกัญจนพร  ไยสาร
2. นางสาวกาญจนา  จันโสดา
3. นางสาวทัศนีย์  สิทธิชำนาญ
4. นางสาวธัญญาเรศ  ฤทธิกร
5. เด็กหญิงนทีทิพย์  ดวนลี
6. เด็กหญิงนุชนาถ  พ่อโสภา
7. เด็กหญิงมินตรา  หล้าน้อย
8. นางสาวระพีพรรณ  พ่อพันดร
9. นางสาวรัชนก  สีดาแก้ว
10. นางสาวรัตติยากร  ครโสภา
11. เด็กหญิงศุภรักษ์  นนธิลา
12. นางสาวสุดารัตน์  ลินทะจะกะ
13. นางสาวสุธิดา  ศรีวรมย์
14. เด็กหญิงสุมิลตรา  แสนเขื่อน
15. เด็กหญิงเจนจิรวดี  ผาสุข
 
1. นายอรรถพล  จันทร์เกษร
2. นายชัยณรงค์  โคตรชุม
3. นางฐปนีย์  โคตรชุม
4. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชชัย  จันทร์ศรีเมือง
2. นางสาวนันทิชา  สมนา
 
1. นางฐปนีย์  โคตรชุม
2. นายชัยณรงค์  โคตรชุม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ราชสินธ์
 
1. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา  มุลเมือง
 
1. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศวรรต  แก้วมาลา
 
1. นายปริญญา  คำพรหม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัลลิกา  ไชยมารต์
 
1. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเจตณรงค์  เพชรมี
 
1. นายปริญญา  คำพรหม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ด้วงโต้ด
2. เด็กชายราเชนทร์  แข็งขยัน
 
1. นางสาวปฏิมาภรณ์   พลเหี้ยมหาญ
2. นายปริญญา  คำพรหม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำมะลา
 
1. นางธาราทิพย์  ใจบุญ
2. นางสาวอัญชลี  วิโย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นาคะยศ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยยะ
3. เด็กชายณพล  ปานนาค
4. เด็กชายธีรชัย  ผุดผ่อง
5. เด็กชายพรเทพ  ทิสาชัย
6. เด็กชายยุทธนา  มีมวล
7. เด็กชายราเชนท์  หงษ์สมดี
8. เด็กชายอนุกูล  มาดี
 
1. นางสาวจิรพรรณ  อุพร
2. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
3. นางวาสนา  ภาคนาม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทนงศักดิ์  อรรคสังข์
2. นายธนชัย  อินทร์โสม
3. นายพรศักดิ์  จิตมาตย์
4. นายพันษวุฒิ  สุทธหลวง
5. นายอุดมสิน  แสนเดช
6. นายไกรสวัสดิ์  งามดี
 
1. นางสาวจิรพรรณ  อุพร
2. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
3. นางวาสนา  ภาคนาม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณษา  สมชัย
2. นางสาวอรอนงค์  นำทองมงคล
3. นายอาชีวะ  ปุรณกรณ์
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  งามดี
2. นางสาวนิตติยา  สิงห์ด้วง
3. นางสาววิลาวรรณ  สิงห์ด้วง
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงปรียากร  รัตนวิรุฬห์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันจางวาง
 
1. นางสุวรรณา  วุฒา
2. นางจิรภา  สุวรรณธาดา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายสถิตย์  อินทร์โสม
 
1. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
2. นายประทีป  คร้อโนนแดง
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ด้วงโต้ด
2. เด็กชายนิรุตติ  ดรคำ
 
1. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
2. นายประทีป  คร้อโนนแดง
 
27 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 81.57 ทอง 4 1. นายกิตติพล  สียืน
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ราชสินธ์
3. นางสาวชวาลา  ราชสินธ์
4. นายชุติพงศ์  ไชยมาตร
5. เด็กชายณัฐกรณ์  ชินโน
6. นายณัฐพงษ์  อัคคะสังข์
7. นางสาวณิชาภัทร  อรรคสังข์
8. เด็กชายทัศวรรต  แก้วมาลา
9. นายธนทัศน์  เพ็ชรธัมรงค์
10. เด็กชายธวัชชัย  เชื้อคำเพ็ง
11. เด็กชายนันทวัช  ตันปาน
12. นางสาวปนัสยา  ปัจจุสานนท์
13. เด็กหญิงปิยณัฐ  เทพพงค์
14. นางสาวพรนภา  จิตมาตย์
15. นางสาวพรพิมล  ด้วงโต้ด
16. นางสาวมัลลิกา  ไชยมารต์
17. นางสาวมินทิรา  จันทร์หยวก
18. นางสาวยุพารัตน์  มุลเมือง
19. นายฤทธิชัย  มุลเมือง
20. นายฤทธิไกร  มุลเมือง
21. นางสาววริศรา  อรรคสังข์
22. นายวรเมธ  ทอมุด
23. นายสมรักษ์  พนาจันทร์
24. นายสมรักษ์  โตดี
25. นางสาวสาธิตา  ผลากาญ
26. นางสาวสุภาลักษณ์  เชื้อสาทุม
27. เด็กหญิงอรอุมา  มุลเมือง
28. เด็กหญิงอลิชา  ธนกลม
29. นางสาวอาทิตยา  มิ่งกุระ
30. นายเจตณรงค์  เพชรมี
 
1. นายปริญญา  คำพรหม
2. นางสาวพรพระแก้ว  ศรีลาศักดิ์
3. นายอริยเชษฐ  แสนบรรดิษฐ
4. นางสุวรรณา  วุฒา
5. นางสาวเยาวเรศ  ฤทธิกร
6. นางปุญญิศา  ศรีลำไพ
7. นางสาวโฉมสุรีย์  คำศิริ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นายปริญญา  ทาญาติ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คุณคำ
 
1. นายวัชระ  ปัจจุสานนท์
2. นายประทีป  คร้อโนนแดง
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติ  สีอุคุ
2. เด็กชายจักรภัทร  มุลเมือง
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกมล  อรรคสังข์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตะอินทร์
3. เด็กชายภาคีนัย  นวลจันทร์
 
1. นายวีระ  วงค์ตาขี่
2. นายวิโรจน์  แก้วพิกุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสันต์  ผาสุข
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข
3. เด็กหญิงนุชบา  อินธง
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นางสาวจันทร์แรม  บุตรศรีผา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  คำไพ
2. นางสาวชญาดา  จันทร์ศรีเมือง
3. นายสยามินทร์  แสนมิตร
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นางสาวปานใจ  ไชยชาติ