สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ภาวะดี
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจรัจศรี  ทศราช
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งนภา  ขันแก้ว
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 15 1. นางสาววิภาดา  แสนเฮ้า
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายพงษ์พัฒน์  ปัตตานี
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.83 เงิน 14 1. นางสาวสุมาลี  แสนสุภา
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  อยู่ระมัด
2. นางสาวไพจิตร  ท่อนทอง
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
2. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเพชรวิไล  อดทน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายพิชิตชัย  โกพล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 12 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพหา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ดอกเกตุ
3. เด็กหญิงโสภา  ปารีพันธ์
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
2. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัณฑืมา  สิงห์ขรลักษณ์
2. นางสาวมุฑิตา  วงค์คำปัน
3. นางสาววรางคณา  คำวัน
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
2. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมะลิจันทร์  ภักดี
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นายพรชัย  ธรรมสอน
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. นางสาวฐาปนีย์  มีรัตน์คำ
2. นางสาวรัตติยา  ภาวะดี
3. นายสมรัก  ปารีพันธ์
 
1. นายเดชพล  ใจปันทา
2. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายก่อเกียรติ  มูลลัง
2. นางสาวลินนา  แก้วสอนดี
3. นางสาวอัญรยา  ธนมูล
 
1. นายเดชพล  ใจปันทา
2. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจิราภรณ์  วงค์เครือยศ
2. นายตะวัน  คำไพ
3. เด็กชายธีรภัทร  ประกอบยา
 
1. นายเดชพล  ใจปันทา
2. นายพิพัฒน์  ศรีบรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 16 1. นายนาวิน  พรมรัตน์
2. นายสุริยา  แพงแสน
 
1. นายพิพัฒน์   ศรีบรม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์หอม
2. นางสาวชุติมา  พิมพ์มีลาย
3. นางสาวฐิติยา  แพงคำฮัก
4. นางสาวยลรดา  ธรรมวงค์
5. นางสาวรุ่งทิพย์  เครือยศ
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะคูณ
2. นางสาวทัศนีย์  ภักดี
3. นายประณต  ธนโพธิ์
4. นางสาวมินตรา  คำตั้งหน้า
5. นางสาวสุเมธา  ตะเนาว์
 
1. นางสาวสาฐิตา  ศรีลาราช
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ธรรมสอน
2. นายจัตพงษ์  แสนสุภา
3. นางสาววิภาวี  วงค์เจริญ
4. นายสุรศักดิ์  แสนสุภา
5. นายแสนพล  วงษ์แก้ว
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 1. เด็กหญิงชฎาพร  ณ นครพนม
2. เด็กชายนิรุต  แสนสุภา
 
1. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
2. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.7 ทอง 18 1. นางสาวนาตยา  กำคำ
2. นายวิทวัช  ทอนอโสม
 
1. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายตะวัน  คำไพ
2. เด็กหญิงนวกาญจน์  ภูมิศรื
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  พ่อบุญจันทร์
4. เด็กหญิงนุชธิดา  อุดมเลิศ
5. เด็กหญิงปริตา  พุทธวงค์
6. เด็กหญิงปุณยนุช  จันทรา
7. นางสาววารินทร์  คดเคี้ยว
8. นางสาวศิริขวัญ  แก้วสอนดี
9. เด็กชายสรวิศ  คำตั้งหน้า
10. เด็กชายสหรัฐ  พื้นชมภู
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธิชนย์
12. นางสาวอรอนงค์  ต้องสว่าง
13. นางสาวอรอุมา  ธนมูล
14. นางสาวเจตปรียา  วันถนอม
15. เด็กหญิงแววตา  วงค์คำจันทร์
 
1. นายเสรี  พิมราช
2. นางพัฒนา  ถาทุมมา
3. นายกรทอง  อดทน
4. นายวสันต์  คำเหลา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุจิตรา  สมปิยะ
2. นางสาวสุชาดา  นาใจตรอง
 
1. นางพัฒนา  ถาทุมมา
2. นายวสันต์  คำเหลา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกมลชนก  แสนเฮ้า
2. นางสาวนวลละออ  วงค์คำจันทร์
 
1. นายกรทอง  อดทน
2. นางพัฒนา  ถาทุมมา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวแววดาว  โฮมสอน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรมล  กุลมินทร์
2. นางสาวสุลิตา  สมปิยะ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
2. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรากร  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววิภาภรณ์  ลาพรม
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายก้องเกียรติ  จำรักษา
2. นางสาวมินตรา  วรกา
3. นายเจตษดา  แก้วอุดม
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
2. นางสาวนาฏยา  ไล้ศรีดา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ท่อนทอง
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมรักษ์  แสนภูวา
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฝาระมี
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 6 1. นายคมกริช  พุทธวงศ์
2. นายพิชิตชัย  โกพล
3. นายพิษณุ  เบอร์ขุนทด
4. นายอานนท์  อดทน
5. นายเจษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุลักขณา  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารียา  ผันผ่อน
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอัฐจิมา  ทอนอโสม
 
1. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.86 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสนภูวา
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนภากร  พรมประศรี
2. นางสาวนภาภรณ์  โฮมสอน
3. นางสาวศิริพร  ปรีกาน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
2. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย  เรืองแสง
2. เด็กหญิงแววตา  วงค์คำจันทร์
 
1. นางสาวสาฐิตา  ศรีลาราช
2. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์สุดา  คุ้มกุดขมิ้น
 
1. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพหา
2. เด็กหญิงวธันยา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
2. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิวิมล  บุญเฉย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริลักษณฺ  แสนเฮ้า
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสมรักษ์  ปารีพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัญรยา  ธนมูล
 
1. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจัตุพงษ์  แสนสุภา
2. นายนัฐพงษ์  ทศราช
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นายเดชพล  ใจปันทา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกมลชนก  นานาไพร
2. นางสาวกุลสตรี  หามวงค์
3. นางสาวณัฐชา  แพงคำฮัก
4. นางสาวนาตยา  ชัยทา
5. นางสาวปัทมาวรรณ  แก้วสอนดี
6. นางสาววีณา  วาระกุล
 
1. นางสาวเปล่งศรี  บัวสาย
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
3. นายพิพัฒน์  ศรีบรม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 11 1. นายภูวนาถ  อ่อนพิทักษ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปวงศรี
3. นายอิศวะ  มีรัตน์คำ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นางสาวเปล่งศรี  บัวสาย