สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 24 1. นายพรชัย  ธรรมสอน
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 16 1. นายนาวิน  พรมรัตน์
2. นายสุริยา  แพงแสน
 
1. นายพิพัฒน์   ศรีบรม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 1. นางสาวสุจิตรา  สมปิยะ
2. นางสาวสุชาดา  นาใจตรอง
 
1. นางพัฒนา  ถาทุมมา
2. นายวสันต์  คำเหลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารียา  ผันผ่อน
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอัฐจิมา  ทอนอโสม
 
1. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 38.86 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แสนภูวา
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช