สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจรัจศรี  ทศราช
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงรุจิรา  อยู่ระมัด
2. นางสาวไพจิตร  ท่อนทอง
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
2. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเพชรวิไล  อดทน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายพิชิตชัย  โกพล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมะลิจันทร์  ภักดี
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 1. นายก่อเกียรติ  มูลลัง
2. นางสาวลินนา  แก้วสอนดี
3. นางสาวอัญรยา  ธนมูล
 
1. นายเดชพล  ใจปันทา
2. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุลักขณา  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง