สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71.83 เงิน 14 1. นางสาวสุมาลี  แสนสุภา
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. นางสาวฐาปนีย์  มีรัตน์คำ
2. นางสาวรัตติยา  ภาวะดี
3. นายสมรัก  ปารีพันธ์
 
1. นายเดชพล  ใจปันทา
2. นางสาวสาวิตรี  มาตขาว
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกมลชนก  แสนเฮ้า
2. นางสาวนวลละออ  วงค์คำจันทร์
 
1. นายกรทอง  อดทน
2. นางพัฒนา  ถาทุมมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวแววดาว  โฮมสอน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววิภาภรณ์  ลาพรม
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฝาระมี
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73 เงิน 6 1. นายคมกริช  พุทธวงศ์
2. นายพิชิตชัย  โกพล
3. นายพิษณุ  เบอร์ขุนทด
4. นายอานนท์  อดทน
5. นายเจษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายจัตุพงษ์  แสนสุภา
2. นายนัฐพงษ์  ทศราช
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นายเดชพล  ใจปันทา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 11 1. นายภูวนาถ  อ่อนพิทักษ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปวงศรี
3. นายอิศวะ  มีรัตน์คำ
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นางสาวเปล่งศรี  บัวสาย