สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  ภาวะดี
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 1. นางสาวรุ่งนภา  ขันแก้ว
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 15 1. นางสาววิภาดา  แสนเฮ้า
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายพงษ์พัฒน์  ปัตตานี
 
1. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 12 1. เด็กหญิงปวีณา  ทิพหา
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ดอกเกตุ
3. เด็กหญิงโสภา  ปารีพันธ์
 
1. นายวิศิษฎ์  มูลสาร
2. นางสาวศิริรัตน์  โนจิตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์หอม
2. นางสาวชุติมา  พิมพ์มีลาย
3. นางสาวฐิติยา  แพงคำฮัก
4. นางสาวยลรดา  ธรรมวงค์
5. นางสาวรุ่งทิพย์  เครือยศ
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะคูณ
2. นางสาวทัศนีย์  ภักดี
3. นายประณต  ธนโพธิ์
4. นางสาวมินตรา  คำตั้งหน้า
5. นางสาวสุเมธา  ตะเนาว์
 
1. นางสาวสาฐิตา  ศรีลาราช
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  ธรรมสอน
2. นายจัตพงษ์  แสนสุภา
3. นางสาววิภาวี  วงค์เจริญ
4. นายสุรศักดิ์  แสนสุภา
5. นายแสนพล  วงษ์แก้ว
 
1. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 15 1. เด็กหญิงชฎาพร  ณ นครพนม
2. เด็กชายนิรุต  แสนสุภา
 
1. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
2. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.7 ทอง 18 1. นางสาวนาตยา  กำคำ
2. นายวิทวัช  ทอนอโสม
 
1. นางสาวนาฏยา  ไล้สีดา
2. นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายตะวัน  คำไพ
2. เด็กหญิงนวกาญจน์  ภูมิศรื
3. เด็กหญิงนวลอนงค์  พ่อบุญจันทร์
4. เด็กหญิงนุชธิดา  อุดมเลิศ
5. เด็กหญิงปริตา  พุทธวงค์
6. เด็กหญิงปุณยนุช  จันทรา
7. นางสาววารินทร์  คดเคี้ยว
8. นางสาวศิริขวัญ  แก้วสอนดี
9. เด็กชายสรวิศ  คำตั้งหน้า
10. เด็กชายสหรัฐ  พื้นชมภู
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุทธิชนย์
12. นางสาวอรอนงค์  ต้องสว่าง
13. นางสาวอรอุมา  ธนมูล
14. นางสาวเจตปรียา  วันถนอม
15. เด็กหญิงแววตา  วงค์คำจันทร์
 
1. นายเสรี  พิมราช
2. นางพัฒนา  ถาทุมมา
3. นายกรทอง  อดทน
4. นายวสันต์  คำเหลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรมล  กุลมินทร์
2. นางสาวสุลิตา  สมปิยะ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
2. นางสาวณิตาวรรณ  โพธิ์ไหม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรากร  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  สิงหา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ท่อนทอง
 
1. นางสาฐิตา  ศรีลาราช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมรักษ์  แสนภูวา
 
1. นางวิพารัก  แก้วมะ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกมลชนก  นานาไพร
2. นางสาวกุลสตรี  หามวงค์
3. นางสาวณัฐชา  แพงคำฮัก
4. นางสาวนาตยา  ชัยทา
5. นางสาวปัทมาวรรณ  แก้วสอนดี
6. นางสาววีณา  วาระกุล
 
1. นางสาวเปล่งศรี  บัวสาย
2. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
3. นายพิพัฒน์  ศรีบรม