สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวตติยา  อินทร์เกศา
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 17 1. นายสิทธิชัย  สอนคำ
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.66 เงิน 18 1. นายธนบัตร  เพ็งภา
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 1. นางสาววรรณิศา  จะตุเทน
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 12 1. นางสาวพรทิพย์  แสนสุภา
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยา  ภูนาเพชร
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สอนคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
2. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีระวุธ  คำมุงคุณ
2. เด็กชายเอกวิทย์  แสนสุภา
 
1. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายสราวุธ  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาวราตรี  พลาดสุ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. นางสาวพรชนก  แสนเฮ้า
2. นางสาวสุดารัตน์  ไชยต้นเทือก
3. นางสาวอรญา  คลองงาม
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 1. นางสาวจริยา  รักษาพล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  รมจันทร์อินทร์
3. นางสาวสกาวรัตน์  เสกใส
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางควรคิด  อินทจักร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรศิริ  พรมคนซื่อ
2. นายภควันต์  บัวชุม
3. เด็กหญิงระภีพร  ชัยยุธ
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
2. นางควรคิด  อินทจักร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกุหลาบ  วงศ์วิวงค์
2. นางสาวคัทรียา  สนมศรี
3. นายพงศ์ธร  วงค์กระโซ่
 
1. นางควรคิด  อินทจักร์
2. นางสาววรางคณา   ชาไชย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.88 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมนัสวี  สีหนองห้าง
3. เด็กชายอนุชา  ชัยมาตร
 
1. นายภูษิต  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง 8 1. นายกฤษดา  อุดมเลิศ
2. นายศุภวิชญ์  แสนแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  คะยอม
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิติวัฒน์  สุทาวา
2. เด็กชายไวพจน์  ไชยสุระ
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธัมมะจัก  เหง้าบุตร
2. เด็กชายศรีสุวรรณ  เหง้าบุตร
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 1. เด็กชายวราวุฒิ  บุทธิจักร์
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 22 1. เด็กชายรุ้งสุวัน  ฉิมมา
2. เด็กหญิงอาริสา  แสนโคตร
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.9 ทอง 15 1. นายนพรัตน์  พ่อชมภู
2. นางสาวผกามาศ  ศรีชมภู
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนสุภา
2. นางสาวชลดา   อดทน
3. เด็กหญิงชุลีกร  ศรีวรสาร
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มนุโย
5. นางสาวทรรศนีย์  เชษฐา
6. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ดวงอ่อน
7. นางสาวธันยพร  ลี้พล
8. เด็กหญิงพัชริดา  สีจำปา
9. นางสาวภัสรากรณ์  ไพกรณ์
10. นางสาววัชราภรณ์  หาระมี
11. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยสุระ
12. เด็กหญิงวิภาดา  อินเกษา
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยรบ
14. เด็กหญิงอนุธิดา  สอนคำ
15. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยสุระ
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
2. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
3. นางอังสนา  เข็มใคร
4. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปราถนา  ทองดี
2. นางสาวปวรรัตน์  คำคนซื่อ
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
2. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาววรรณิสา  แสนสุภา
2. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
2. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เหง้าบุตร
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  สว่างวงศ์
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารีรัตน์  อุ่นชัย
2. เด็กหญิงสุดาพร  วังพิมูล
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นายวชิร  ชาไชย
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายนคร  สายสมบัติ
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 10 1. นางสาวฐิติพร  บุญศรี
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุริยะ  อินทร์ชัย
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงลดา  อินกอง
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายไพศาล  บุญตะวัน
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.75 เงิน 5 1. นายณัฐพล  สมจี
2. นายทวีศักดิ์  เชี่ยวชาญ
3. นายนิวิฐ  แสนสุภา
4. นางสาวพรรณิภา  ศรีชมพู
5. นายศักรินทร์  บุดดา
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญารัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสนสุภา
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ลี้พล
 
1. นางสาวพรนิภา  อินทนนท์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพลอยไพลิน  พ่อมูล
 
1. นางสาวพรนิภา  อินทนนท์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเลิศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  นรบุตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวยุภา  ปัดชา
2. นางสาวรัชนี  ลุมวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เถาสอน
2. เด็กชายทักษิณ  วงค์ศรีชา
3. เด็กชายนพไนย  แก้วดวงดี
4. เด็กชายพันธกรณ์  อุดมเลิศ
5. เด็กชายมานพ  บาไสย
6. เด็กชายอภินันท์  ไชยสุระ
7. เด็กชายอานุภาพ  นามคำ
8. เด็กชายเพ็ญเพชร  บุตรประโคน
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
3. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมี
2. เด็กหญิงมนต์ทิพย์  พ่อตาแสง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สิงศิริ
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายทัตพงค์  ไชยสุระ
2. นางสาวนภาพร  สมบัติ
3. นายปิยทัศน์  แสนสุภา
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพล  ดวงสิม
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
46 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.4 เงิน 4 1. นายเจตษฎาพงษ์  มูลวงศ์
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงค์  แสงตา
2. เด็กชายวิชชากร  บุญฟู
 
1. นายวชิร  ชาไชย
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงเตือนใจ  สายบุตร
2. นายเศรษฐบุตร  บุตรประโคน
 
1. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมนต์สนุก  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอวัชฏา  สมสะอาด
 
1. นายวชิร  ชาไชย
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวีศีลป์  จันทวงศ์
2. นายพงษ์ศิริ  ปากม่วง
3. นายอภิชาติ  บรรจง
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายพิริยะ  ศรีสุภา
2. นายวัชรกร  คำหาญ
3. นายวัชรชัย  คำหาญ
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมคนซื่อ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
3. เด็กหญิงณิชารีย์  วรคันทักษ์
4. เด็กหญิงมิยูกิ  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงศรินลักษณ์  มองโพธิ์
6. เด็กหญิงสุจารี  แพงแสน
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
3. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.55 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมนัสวี  สีหนองห้าง
3. เด็กชายอานุภาพ  นามคำ
 
1. นายภูษิต  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.87 ทอง 10 1. นางสาวนุศรา  เสกใส
2. นางสาวปวันรัตน์  แสนสุภา
3. นายภูมินทร์  หาระมี
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  คำมี
2. นางสาวมณีฉาย  โอกละคร
3. นางสาวอภิญญา  ไชยสุระ
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญพิชชา   อุ่นชัย
2. นางสาวรัดตวรรณ  มองโพธิ์
3. นางสาวอัจฉรา  เหง้าบุตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุสบา  คำมี
2. นางสาวพรทิพย์  พิมผุย
3. นางสาวอุไรวรรณ  ดวงใจ
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชมพู  สารวัตร์
2. นางสาวดรุณี   หิตะรัตน์
3. นางสาวอรยา  หิตะรัตน์
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธรรมสรณ์  หลนเชษฐา
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุรีพร  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว