สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 17 1. นายสิทธิชัย  สอนคำ
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกิติวัฒน์  สุทาวา
2. เด็กชายไวพจน์  ไชยสุระ
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธัมมะจัก  เหง้าบุตร
2. เด็กชายศรีสุวรรณ  เหง้าบุตร
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาววรรณิสา  แสนสุภา
2. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
2. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสนสุภา
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ลี้พล
 
1. นางสาวพรนิภา  อินทนนท์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 16 1. นางสาวพลอยไพลิน  พ่อมูล
 
1. นางสาวพรนิภา  อินทนนท์
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพล  ดวงสิม
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธรรมสรณ์  หลนเชษฐา
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร