สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายธีระวุธ  คำมุงคุณ
2. เด็กชายเอกวิทย์  แสนสุภา
 
1. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายสราวุธ  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาวราตรี  พลาดสุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 1. นางสาวจริยา  รักษาพล
2. นางสาวน้ำผึ้ง  รมจันทร์อินทร์
3. นางสาวสกาวรัตน์  เสกใส
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางควรคิด  อินทจักร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. นางสาวปราถนา  ทองดี
2. นางสาวปวรรัตน์  คำคนซื่อ
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
2. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยเลิศ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  นรบุตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวยุภา  ปัดชา
2. นางสาวรัชนี  ลุมวงศ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายทัตพงค์  ไชยสุระ
2. นางสาวนภาพร  สมบัติ
3. นายปิยทัศน์  แสนสุภา
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมนต์สนุก  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอวัชฏา  สมสะอาด
 
1. นายวชิร  ชาไชย
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา