สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวตติยา  อินทร์เกศา
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79.66 เงิน 18 1. นายธนบัตร  เพ็งภา
 
1. นายโชติอนันต์  แสนสุภา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 12 1. นางสาวพรทิพย์  แสนสุภา
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 1. นางสาวพรชนก  แสนเฮ้า
2. นางสาวสุดารัตน์  ไชยต้นเทือก
3. นางสาวอรญา  คลองงาม
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรศิริ  พรมคนซื่อ
2. นายภควันต์  บัวชุม
3. เด็กหญิงระภีพร  ชัยยุธ
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
2. นางควรคิด  อินทจักร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.88 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมนัสวี  สีหนองห้าง
3. เด็กชายอนุชา  ชัยมาตร
 
1. นายภูษิต  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวนิตยา  สว่างวงศ์
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงปารีรัตน์  อุ่นชัย
2. เด็กหญิงสุดาพร  วังพิมูล
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นายวชิร  ชาไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษณะ  แก่นจันทร์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 77.75 เงิน 5 1. นายณัฐพล  สมจี
2. นายทวีศักดิ์  เชี่ยวชาญ
3. นายนิวิฐ  แสนสุภา
4. นางสาวพรรณิภา  ศรีชมพู
5. นายศักรินทร์  บุดดา
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญารัตน์  นิวงษา
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำมี
2. เด็กหญิงมนต์ทิพย์  พ่อตาแสง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สิงศิริ
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 79.4 เงิน 4 1. นายเจตษฎาพงษ์  มูลวงศ์
 
1. นางสาววรางคณา  ชาไชย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงค์  แสงตา
2. เด็กชายวิชชากร  บุญฟู
 
1. นายวชิร  ชาไชย
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 21 1. เด็กหญิงเตือนใจ  สายบุตร
2. นายเศรษฐบุตร  บุตรประโคน
 
1. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74.55 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แสนสุภา
2. เด็กหญิงมนัสวี  สีหนองห้าง
3. เด็กชายอานุภาพ  นามคำ
 
1. นายภูษิต  แสนสุภา
2. นางอังสนา  เข็มใคร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชมพู  สารวัตร์
2. นางสาวดรุณี   หิตะรัตน์
3. นางสาวอรยา  หิตะรัตน์
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว