สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 18 1. นางสาววรรณิศา  จะตุเทน
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวกุหลาบ  วงศ์วิวงค์
2. นางสาวคัทรียา  สนมศรี
3. นายพงศ์ธร  วงค์กระโซ่
 
1. นางควรคิด  อินทจักร์
2. นางสาววรางคณา   ชาไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง 8 1. นายกฤษดา  อุดมเลิศ
2. นายศุภวิชญ์  แสนแก้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  คะยอม
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 1. เด็กชายวราวุฒิ  บุทธิจักร์
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 22 1. เด็กชายรุ้งสุวัน  ฉิมมา
2. เด็กหญิงอาริสา  แสนโคตร
 
1. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
2. นายธวัชชัย  นามโคตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.9 ทอง 15 1. นายนพรัตน์  พ่อชมภู
2. นางสาวผกามาศ  ศรีชมภู
 
1. นายธวัชชัย  นามโคตร
2. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนสุภา
2. นางสาวชลดา   อดทน
3. เด็กหญิงชุลีกร  ศรีวรสาร
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มนุโย
5. นางสาวทรรศนีย์  เชษฐา
6. เด็กหญิงทิพย์อักษร  ดวงอ่อน
7. นางสาวธันยพร  ลี้พล
8. เด็กหญิงพัชริดา  สีจำปา
9. นางสาวภัสรากรณ์  ไพกรณ์
10. นางสาววัชราภรณ์  หาระมี
11. เด็กหญิงวิชุดา  ไชยสุระ
12. เด็กหญิงวิภาดา  อินเกษา
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไชยรบ
14. เด็กหญิงอนุธิดา  สอนคำ
15. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยสุระ
 
1. นางจิราภรณ์  อ้วนกันยา
2. นางสุดาลักษณ์  ไวแสน
3. นางอังสนา  เข็มใคร
4. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายนคร  สายสมบัติ
 
1. นายวชิร  ชาไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง 10 1. นางสาวฐิติพร  บุญศรี
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุริยะ  อินทร์ชัย
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงลดา  อินกอง
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายไพศาล  บุญตะวัน
 
1. นางสาวสมพร  ถานพรม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เถาสอน
2. เด็กชายทักษิณ  วงค์ศรีชา
3. เด็กชายนพไนย  แก้วดวงดี
4. เด็กชายพันธกรณ์  อุดมเลิศ
5. เด็กชายมานพ  บาไสย
6. เด็กชายอภินันท์  ไชยสุระ
7. เด็กชายอานุภาพ  นามคำ
8. เด็กชายเพ็ญเพชร  บุตรประโคน
 
1. นายกัปตัน  บุญยะวัฒนพฤกษ์
2. นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา
3. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกวีศีลป์  จันทวงศ์
2. นายพงษ์ศิริ  ปากม่วง
3. นายอภิชาติ  บรรจง
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายพิริยะ  ศรีสุภา
2. นายวัชรกร  คำหาญ
3. นายวัชรชัย  คำหาญ
 
1. นายพิทักษ์  คิดโสดา
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมคนซื่อ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยแสง
3. เด็กหญิงณิชารีย์  วรคันทักษ์
4. เด็กหญิงมิยูกิ  พุทธรักษา
5. เด็กหญิงศรินลักษณ์  มองโพธิ์
6. เด็กหญิงสุจารี  แพงแสน
 
1. นางอังสนา  เข็มใคร
2. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
3. นางสาวพิมประไพ  คะยอม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.87 ทอง 10 1. นางสาวนุศรา  เสกใส
2. นางสาวปวันรัตน์  แสนสุภา
3. นายภูมินทร์  หาระมี
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวกาญจนา  คำมี
2. นางสาวมณีฉาย  โอกละคร
3. นางสาวอภิญญา  ไชยสุระ
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญพิชชา   อุ่นชัย
2. นางสาวรัดตวรรณ  มองโพธิ์
3. นางสาวอัจฉรา  เหง้าบุตร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  แสนแก้ว
2. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุสบา  คำมี
2. นางสาวพรทิพย์  พิมผุย
3. นางสาวอุไรวรรณ  ดวงใจ
 
1. นางสาวนริศรา  ภูถมทอง
2. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุรีพร  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  แสนแก้ว