สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทัดดาว  ตาลีชัย
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 16 1. นางสาวสิราวรรณ  วรกา
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  บรรจง
 
1. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิภาธร  บัวบุญ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนี  ตะเนา
2. นางสาววราภรณ์  ดีสันเทียะ
3. นางสาวสุญาณี  ศรีทอง
 
1. นางจริญญา  ภาชนะวรรณ
2. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิริพร  นานาไพร
 
1. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  จันไตรรัต
2. เด็กหญิงอินทิรา  เที่ยงตรง
3. เด็กชายโชคทวี  พานันท์
 
1. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวธัญญารัตน์  ตั้งมั่น
2. นางสาวธิดารัตน์  พรมบุญ
3. นางสาวเกวลี  วงค์ญาพ่อ
 
1. นายอุทิศ  สาธิพา
2. นางสาวรัศมี  ริสา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวนภา  คำเพชรดี
2. นายวุฒิชัย  คดเกี้ยว
3. นางสาวศศิมา  ดีปาน
 
1. นายอุทิศ  สาธิพา
2. นางสาวรัศมี  ริสา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนัฐพล  เสนาคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  นามมา
 
1. นายสยาม  ใจบุญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. นายมงคล  ถ้ำกลาง
2. นายวรวุฒิ  กล้ากสิการณ์
 
1. นายสยาม  ใจบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎากร  วงค์ญาพ่อ
2. เด็กหญิงปวีณา  น้อยสีมุม
3. เด็กหญิงมุกดาวัน  อินทร์ศรียา
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เขียวมา
5. เด็กหญิงศิริลักษ์  น้อยสีมุม
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางสาวรัศมี  ริสา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
2. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์ทอง
3. นายนรุตม์  พลอยสอด
4. นางสาวรัชนีย์  แพงหอม
5. เด็กหญิงศศิธร  โกพล
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 22 1. เด็กชายกวีพัฒน์  บุญโสม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วบัวสา
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง 11 1. เด็กชายขวัญทิวา  อุปชา
2. เด็กชายณรงค์เดช  เทพสกุล
3. เด็กชายทิชากร  คำมงคุณ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  คุยพร
5. เด็กชายนพชัย  พานันท์
6. นายนัฐพงษ์  เสนจันตะ
7. เด็กชายนัฐวุฒิ  มาภา
8. เด็กชายวรวิช  แท่งเหล็ก
9. เด็กชายศราวุธ  การะเกษ
10. เด็กชายเกษม  ศรีอาจ
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
3. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทร์พร
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนาพร  โกพล
2. นางสาวรัตติยา  ชลาลินทร์
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิราภรณ์  จันไตรรัตน์
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายจตุรงค์  หลานเศรษฐา
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  เกษศรีพรม
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันเหลือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงคำฮัก
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาเครือ
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เหลาบัว
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง 6 1. นางสาวยลดา  นามเพราะ
 
1. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นางสาวธิดาพร  โพนชา
 
1. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพัตราภรณ์  เชื้อมอญยาว
 
1. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมณิสศรา  เสดถา
 
1. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินมะวงษ์
 
1. Mr.GAIUS   TONG ATUD
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติมา  อินธิราช
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขันตี
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.3 ทอง 4 1. นายจุฬารัตน์  งิ้วพรหม
2. นายชัยวัฒน์  แก้วปี
3. นายธวัชชัย  บุตคุณ
4. นายพัชรชัย  แสงเทพ
5. นายศราวุฒิ  เกื้อกูล
6. นายอนุสรณ์  ผลพืช
 
1. นายสยาม  ใจบุญ
2. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
3. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.71 ทองแดง 12 1. นายสมเกียรติ  จันทร์หอม
2. นายสุธาเทพ  สมน้อย
 
1. นายธีรยุทธ  บรรจง
2. นางสาวจริญญา  ภาชนะวรรณ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายทิวา  พ่อสงคาม
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  อ่อนหลง
3. เด็กชายโชคทวี  เบ้าบาง
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นายสยาม  ใจบุญ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัฒนา  ป้องชายชม
2. นายวิรเดช  งามแก้ว
3. นายอุทิศ  ขันสำรอง
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นายอุทิศ  สาธิพา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.87 เงิน 13 1. เด็กหญิงวีรนุช  จันทร์หอม
2. เด็กชายสิทธิพล  อยู่จุ้ย
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมพินิจ
 
1. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.56 ทอง 10 1. นางสาวขวัญฤทัย  ยันตะพันธ์
2. นางสาวอาทิตยา  กำทองดี
3. นายเนรมิตร  นานาไพร
 
1. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
2. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายดนุนันท์  มาปัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มนต์มี
3. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  แก้วระดี
 
1. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
2. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นางสาวน้ำทิพย์  สวัสดิภาพ
2. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
3. นายไพบูรณ์ศักดิ์  พ่อครวงค์
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
2. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  สีมุงคุณ
2. เด็กชายสายัณห์  คนยืน
3. นางสาวอุมาพร  มาบุญ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
2. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์