สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทัดดาว  ตาลีชัย
 
1. นางเทียมขวัญ  สารีพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  บรรจง
 
1. นางสาววาสนา  ไกยะฝ่าย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวธัญญารัตน์  ตั้งมั่น
2. นางสาวธิดารัตน์  พรมบุญ
3. นางสาวเกวลี  วงค์ญาพ่อ
 
1. นายอุทิศ  สาธิพา
2. นางสาวรัศมี  ริสา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินมะวงษ์
 
1. Mr.GAIUS   TONG ATUD
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงชุติมา  อินธิราช
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขันตี
 
1. นายวีระศักดิ์  ซีแพง
2. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.71 ทองแดง 12 1. นายสมเกียรติ  จันทร์หอม
2. นายสุธาเทพ  สมน้อย
 
1. นายธีรยุทธ  บรรจง
2. นางสาวจริญญา  ภาชนะวรรณ