สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  จันไตรรัต
2. เด็กหญิงอินทิรา  เที่ยงตรง
3. เด็กชายโชคทวี  พานันท์
 
1. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทร์พร
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายจตุรงค์  หลานเศรษฐา
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวจิราพร  เกษศรีพรม
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันเหลือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แพงคำฮัก
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
2. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาเครือ
 
1. นายอภิสิทธิ์  นามเพราะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 14 1. นางสาวธิดาพร  โพนชา
 
1. นางสาวศิริพร  ใจหลัก
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.87 เงิน 13 1. เด็กหญิงวีรนุช  จันทร์หอม
2. เด็กชายสิทธิพล  อยู่จุ้ย
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  พรมพินิจ
 
1. นางสาวกรจนาวรรณ  แสงจันทร์
2. นางสาวพิชันนิสา  เดชาเลิศ