สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ลำทอง
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนาตฤณนากุล
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มนต์มี
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวณิชาภัทร  คงอยู่
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  พ่อลีละ
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหลาบัว
2. เด็กหญิงศุทธนุช  ชินบุตร
3. เด็กหญิงเกศิณี  อินราช
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงวิไรรัตน์  บุญคุ้มภัย
 
1. นางวิภาวี  อินลี
2. นางไพรัตนา  ศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐดนัย  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธ.น.อุตร
 
1. นางวิภาวี   อินลี
2. นางไพรัตนา  ศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำตา
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายอดิศร  ละลี
 
1. นายอดุลย์  วรรณะปะกะ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราวดี    แสนนาวา
2. เด็กหญิงพุทธธิดา   สุดสูง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    เขตนคร
 
1. นายอดุลย์  วรรณะปะกะ
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  หวานวาจา
2. นางสาวนางสาวศิริรัตน์  วงค์ตา
3. นางสาวผกาวดี   นามราช
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
2. นางสาวสาวิตรี   ปารีพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายจัตุรงค์  ศรีสุธรรม
2. นายฤทธิชัย  จันทะคุณ
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
2. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นายวิษณุ  พ่อศรีชา
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนบูรณ์  พ่อหลอน
2. เด็กหญิงพนิดา  บุตรดี
3. เด็กหญิงวัลภา  พ่อชมภู
 
1. นายมงคล  ธนาไสย
2. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายกฤษณะ  สกุลเต็ม
2. นายอภิเษก  เขจรโมทย์
3. นางสาวอรริยา  วงศ์ไชยา
 
1. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
2. นายวีรวัฒน์  บุปผาชื่น
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์   คำเห็น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลาบัว
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทูลคำ
 
1. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
2. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 1. นายจิรภัทร   ไชเสนา
2. นายพิชาภพ   ลาจ้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  ภูมิดอนชัย
 
1. นายสิทธิชัย  ยางธิสาร
2. นายอภิชาติ  มาฎารักษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกชกร  หงษาหลวง
2. เด็กหญิงวิภาพร  มาตขาว
3. เด็กหญิงอริญนฎา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุจินดา  สีแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  เหลาเกลี้ยง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรกานต์  ดีละ
2. นางสาวลลิดา  ดวงบุปผา
3. นายอภิชิต  กอมสิน
 
1. นายสิทธิพงษ์  ยางธิสาร
2. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมรักษา
 
1. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
2. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  เมืองโคตร
2. นางสาวปริยดา  พานันต์
3. นางสาวปาริชาติ  คุ้มพวก
 
1. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
2. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายปราโมทย์  หามวงค์
2. นายวีรภัทร  ตีเฟื้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยางธิสาร
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวฤทธิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุติพร  หล้าพรม
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงทัดดาว  โพธิ์ขี
4. เด็กหญิงปนัดดา  คำเห็น
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงค์ษา
 
1. นางจริยา  อัคคละ
2. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมล  แก่นจันทร์
2. นางสาวยุพา  นวนแดง
3. นางสาวยุพิน  นวนแดง
4. นายสนธยา  ครองโนนคร้อ
5. นางสาวอาภัสรา  สาคะรินทร์
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางรติมัย  นึกชม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทมาศ  แสนอยู่
 
1. นางสนิฎา  พระเสนา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 1. นางสาวยุวดี  หามวงศ์
 
1. นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 1. เด็กชายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนพิมพ์
 
1. นางรติมัย  นึกชม
2. นางจริยา  อัคคละ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 20 1. นายณัฐขจร  คำถา
2. นางสาวนิธิรักษ์  โคตรตา
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางสนิฎา  พระเสนา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวจินตรา  คนครอง
2. นางสาวจิราวรรณ  นามราช
3. นางสาวชนากานต์  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงชลดา  แสนนาวา
5. นางสาวฐิติมา  หงษาหลวง
6. นางสาวณิชาภัทร  ขาวอ่อน
7. นางสาวพรนภา  พ่อชมภู
8. นางสาวพัชริดา  โยตะสิงห์
9. นางสาวภิญญาพัชญ์  คำเห็น
10. นางสาวรุ่งนภา  นิลขลัง
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง
3. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญรัตน์   อินธิยาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นคำ
 
1. นายประหยัด  พุดลา
2. นายณัฐพล  ผลโยน
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นายธีระพงษ์  จันทร์ชนะ
2. นางสาวปิยวรรณ  ด้วงเต่า
 
1. นายประยงค์  วรสาร
2. นายไทพนา  ป้อมหิน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อ่อนหลง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนิภาพร  เหล่าสุวรรณ
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนัญญา  เหลาบัว
 
1. นางนุจจรี  เหลาบัว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทร์สว่าง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  เทพสกุล
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันวิสาห์  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิติรัตน์  แสงโยน
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทับทิม  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงโยน
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สีสอง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายฐิติกร   โคตรตา
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวจิรัชญา  แก้วเคน
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา   พยะวงศ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  อ่อนหลง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทะเพ็ชร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงเกียรติ  อินธิแสง
2. นายธนากร  วรกา
3. นายนครชัย  กอมสิน
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ทำเนาว์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 7 1. นางสาวอภิรดี  แสนทำพล
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอมรเทพ  สุภาพ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑณา  คำมี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติมา  แก้วสอนดี
2. นางสาวกิติยาพร  วิชัย
3. นางสาวจรัสศรี  โชติกิตติศักดิ์
4. นางสาวชลดา  แสงเขียว
5. นางสาวนันธิยา  บุญโสม
6. นางสาวพัชราภรณ์  พลเชียงขวาง
7. นางสาววนัสนันท์  ปุรณกรณ์
8. นางสาววราภรณ์  โกพล
9. นางสาวสิริตา  หอมขจร
10. นางสาวโสรยา  สมฤทธิ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
2. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตน์ติกา  แสนทวีสุข
 
1. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายธนัชชา  พรไธสง
 
1. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เทพสกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิริพร  คล่องดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 37.29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขวัญหทัยชนก  ศรีสุวะ
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.53 เงิน 6 1. นางสาวภัชฎาภรณ์  สีอุคุ
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรสาร
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายยุทธภูมิ  แสงวงค์
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชิต  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวจันทิยา  จันทะไพร
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูริณัฐ  คำสันเทียะ
 
1. นายวีรนันท์  ปีมา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงค์นาจ  ผลพืช
2. เด็กหญิงเกวลิน  ลมอ่อน
 
1. นายลอยลุนันท์  อุดมยาด
2. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวดุจสุดา  จันทร์สว่าง
2. นางสาวเจนจิรา  วงค์ตาขน
 
1. นายลอยลุนันท์  อุดมยาด
2. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.7 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายชนายุทธ  บุดสีผา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มพรม
4. เด็กชายนิติศาสตร์  เทพวงษา
5. เด็กชายนิวัฒน์  อุดมเลิศ
6. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  มวลปาก
7. เด็กชายศราวุท  ดีปาน
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพสกุล
 
1. นายประหยัด  พุดลา
2. นายประยงค์  วรสาร
3. นายเดขศร  แสนอยู่
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัฒน์  พ่อลีละ
2. นายธนายุทธ  พ่อลีละ
3. นายบุรินทร์  พ่อสิงห์
4. นายราชันย์  สุวรรณรงค์
5. นายศรนรินทร์  เนียมหอม
6. นายอัจฉรย์วิทย์  ศรีนอม
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นายพัฒพงษ์   แสงพันธ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 5 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีชมภู
2. นางสาวธัญภัสสกรณ์  วงค์จันทร์
3. นางสาวศรัญยา  สิงเรือง
4. นางสาวอรนภา  ขุนวงค์ษา
5. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วเคน
 
1. นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร
2. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนัญญา  เหลาบัว
2. เด็กหญิงมาลินี  คุ้มพวก
3. เด็กหญิงรุจิรา  มาตขาว
 
1. นางนิตยา   ศรีธิราช
2. นางรติมัย  นึกชม
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทริภา  ทำทัน
2. เด็กชายสัณหริช  พรไธสง
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
2. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธงไชย  สว่างใจ
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายต้นตระการ  โคตะทัน
2. เด็กชายภูริณัฐ  คำสันเทียะ
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
2. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิษณุ  พ่อศรีชา
 
1. นายอดุลย์  วรรณะปะกะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประดับพร  แซ่ลัก
 
1. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาวะดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุรีรัตน์  มาตขาว
2. นายอณุพงษ์  พ่อลีละ
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐมน  พระอรัญ
2. เด็กหญิงเกศกนก  ราไชย
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.23 ทอง 8 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กอมสิน
2. เด็กชายอนุชา  สมสวัสดิ์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวดุษฎี  จันทร์สว่าง
2. นางสาวปนัดดา  จันทร์สว่าง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  เหลากุล
2. นางสาวสุชาดา  คำวัน
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชลียา  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวอลิษา  ยนยิ่ง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานันท์  มนต์มี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   กระวานธง
3. เด็กชายนันทวัฒน์   สบจันทร์
4. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ขุนอำคำ
5. เด็กหญิงอนุชชิดา  มนต์มี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นายอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรติมา  ขุนถาวงค์
2. เด็กหญิงทยิดา  ไชยต๊ะ
3. เด็กชายธนากร  โกพล
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นางสมจิตร  โสภา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  ศรีเสนาะ
2. นายธรรมรัตน์  แสนตะ
3. นายนนทวัฒน์  มวลปาก
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นางสมจิตร  โสภา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.62 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรผกา  สว่างใจ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พ่อจันดา
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุโท
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นายวีรนันท์  ปีมา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวนันทกร  คำเห็น
2. นางสาวรุ่งนภา  อินตาจัด
3. นางสาวอาภัสรา  จันหอม
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นายวีรนันท์  ปีมา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินนา  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  พิมผุย
3. เด็กหญิงเปมนีย์  ธ.น.อุตร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  สุวรรณศรี
2. นางสาวสุพิชชา  สุวรรณศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  สุวรรณศรี
 
1. นางไพรัตนา  ศิริ
2. นางนิตยา  ศรีธิราช