สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารียา  พ่อลีละ
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 10 1. นายจัตุรงค์  ศรีสุธรรม
2. นายฤทธิชัย  จันทะคุณ
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
2. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 22 1. นายวิษณุ  พ่อศรีชา
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นายธีระพงษ์  จันทร์ชนะ
2. นางสาวปิยวรรณ  ด้วงเต่า
 
1. นายประยงค์  วรสาร
2. นายไทพนา  ป้อมหิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 12 1. นางสาวศิริพร  คล่องดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 37.29 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงขวัญหทัยชนก  ศรีสุวะ
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภูริณัฐ  คำสันเทียะ
 
1. นายวีรนันท์  ปีมา