สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เหลาบัว
2. เด็กหญิงศุทธนุช  ชินบุตร
3. เด็กหญิงเกศิณี  อินราช
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำตา
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. นางสาวธัญรัตน์   อินธิยาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นคำ
 
1. นายประหยัด  พุดลา
2. นายณัฐพล  ผลโยน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อ่อนหลง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรัตน์ติกา  แสนทวีสุข
 
1. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายธนัชชา  พรไธสง
 
1. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรสาร
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นายยุทธภูมิ  แสงวงค์
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวดุจสุดา  จันทร์สว่าง
2. นางสาวเจนจิรา  วงค์ตาขน
 
1. นายลอยลุนันท์  อุดมยาด
2. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง