สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ลำทอง
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนาตฤณนากุล
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐดนัย  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธ.น.อุตร
 
1. นางวิภาวี   อินลี
2. นางไพรัตนา  ศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายอดิศร  ละลี
 
1. นายอดุลย์  วรรณะปะกะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธนบูรณ์  พ่อหลอน
2. เด็กหญิงพนิดา  บุตรดี
3. เด็กหญิงวัลภา  พ่อชมภู
 
1. นายมงคล  ธนาไสย
2. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายกฤษณะ  สกุลเต็ม
2. นายอภิเษก  เขจรโมทย์
3. นางสาวอรริยา  วงศ์ไชยา
 
1. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
2. นายวีรวัฒน์  บุปผาชื่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.75 เงิน 13 1. เด็กหญิงนพรัตน์   คำเห็น
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เหลาบัว
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทูลคำ
 
1. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
2. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุธรรม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกชกร  หงษาหลวง
2. เด็กหญิงวิภาพร  มาตขาว
3. เด็กหญิงอริญนฎา  ชัยรัตน์
 
1. นางสาวสุจินดา  สีแก้ว
2. นางสาวทิพวรรณ  เหลาเกลี้ยง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 1. นายปราโมทย์  หามวงค์
2. นายวีรภัทร  ตีเฟื้อย
 
1. นายสิทธิชัย  ยางธิสาร
2. นายเอกลักษณ์  ท้าวฤทธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนิภาพร  เหล่าสุวรรณ
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนัญญา  เหลาบัว
 
1. นางนุจจรี  เหลาบัว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทร์สว่าง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กชายฐิติกร   โคตรตา
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เทพสกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.53 เงิน 6 1. นางสาวภัชฎาภรณ์  สีอุคุ
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงนงค์นาจ  ผลพืช
2. เด็กหญิงเกวลิน  ลมอ่อน
 
1. นายลอยลุนันท์  อุดมยาด
2. นายเจษฎายุทธ์  ฝาวัง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงชนัญญา  เหลาบัว
2. เด็กหญิงมาลินี  คุ้มพวก
3. เด็กหญิงรุจิรา  มาตขาว
 
1. นางนิตยา   ศรีธิราช
2. นางรติมัย  นึกชม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวดุษฎี  จันทร์สว่าง
2. นางสาวปนัดดา  จันทร์สว่าง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรติมา  ขุนถาวงค์
2. เด็กหญิงทยิดา  ไชยต๊ะ
3. เด็กชายธนากร  โกพล
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นางสมจิตร  โสภา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  ศรีเสนาะ
2. นายธรรมรัตน์  แสนตะ
3. นายนนทวัฒน์  มวลปาก
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นางสมจิตร  โสภา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.62 เงิน 14 1. เด็กหญิงพรผกา  สว่างใจ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พ่อจันดา
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุโท
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นายวีรนันท์  ปีมา