สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มนต์มี
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวณิชาภัทร  คงอยู่
 
1. นายประยุทธ  สุดสูง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงวิไรรัตน์  บุญคุ้มภัย
 
1. นางวิภาวี  อินลี
2. นางไพรัตนา  ศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราวดี    แสนนาวา
2. เด็กหญิงพุทธธิดา   สุดสูง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    เขตนคร
 
1. นายอดุลย์  วรรณะปะกะ
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  หวานวาจา
2. นางสาวนางสาวศิริรัตน์  วงค์ตา
3. นางสาวผกาวดี   นามราช
 
1. นายณรงค์ชัย  ธงยศ
2. นางสาวสาวิตรี   ปารีพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 1. นายจิรภัทร   ไชเสนา
2. นายพิชาภพ   ลาจ้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  ภูมิดอนชัย
 
1. นายสิทธิชัย  ยางธิสาร
2. นายอภิชาติ  มาฎารักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.29 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรกานต์  ดีละ
2. นางสาวลลิดา  ดวงบุปผา
3. นายอภิชิต  กอมสิน
 
1. นายสิทธิพงษ์  ยางธิสาร
2. นางสาวพัทมัย  วะยะลุน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมรักษา
 
1. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
2. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.25 ทอง 4 1. นางสาวณัฐริกา  เมืองโคตร
2. นางสาวปริยดา  พานันต์
3. นางสาวปาริชาติ  คุ้มพวก
 
1. นางสาวมิรันตี  โทผาวงษ์
2. นางสาวพัชนี  ดวงวันทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงจุติพร  หล้าพรม
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงค์คำจันทร์
3. เด็กหญิงทัดดาว  โพธิ์ขี
4. เด็กหญิงปนัดดา  คำเห็น
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงค์ษา
 
1. นางจริยา  อัคคละ
2. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวณัฐมล  แก่นจันทร์
2. นางสาวยุพา  นวนแดง
3. นางสาวยุพิน  นวนแดง
4. นายสนธยา  ครองโนนคร้อ
5. นางสาวอาภัสรา  สาคะรินทร์
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางรติมัย  นึกชม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินทมาศ  แสนอยู่
 
1. นางสนิฎา  พระเสนา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 1. นางสาวยุวดี  หามวงศ์
 
1. นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 1. เด็กชายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โพนพิมพ์
 
1. นางรติมัย  นึกชม
2. นางจริยา  อัคคละ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 20 1. นายณัฐขจร  คำถา
2. นางสาวนิธิรักษ์  โคตรตา
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางสนิฎา  พระเสนา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวจินตรา  คนครอง
2. นางสาวจิราวรรณ  นามราช
3. นางสาวชนากานต์  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงชลดา  แสนนาวา
5. นางสาวฐิติมา  หงษาหลวง
6. นางสาวณิชาภัทร  ขาวอ่อน
7. นางสาวพรนภา  พ่อชมภู
8. นางสาวพัชริดา  โยตะสิงห์
9. นางสาวภิญญาพัชญ์  คำเห็น
10. นางสาวรุ่งนภา  นิลขลัง
 
1. นางนิธิภรณ์  สุดสูง
2. นางประทินยา  จันทร์ศรีเมือง
3. นายพัฒนพงษ์  แสงพันธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันวิสาห์  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทับทิม  หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงโยน
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สีสอง
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวจิรัชญา  แก้วเคน
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา   พยะวงศ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  อ่อนหลง
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทะเพ็ชร
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงเกียรติ  อินธิแสง
2. นายธนากร  วรกา
3. นายนครชัย  กอมสิน
 
1. นางนุจจรี  เหมะธุลิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ทำเนาว์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 7 1. นางสาวอภิรดี  แสนทำพล
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑณา  คำมี
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชิต  ปุยฝ้าย
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 1. นางสาวจันทิยา  จันทะไพร
 
1. นางสาววัฒนียา  แสนสามารถ
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.7 ทอง 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุธรรม
2. เด็กชายชนายุทธ  บุดสีผา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มพรม
4. เด็กชายนิติศาสตร์  เทพวงษา
5. เด็กชายนิวัฒน์  อุดมเลิศ
6. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  มวลปาก
7. เด็กชายศราวุท  ดีปาน
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพสกุล
 
1. นายประหยัด  พุดลา
2. นายประยงค์  วรสาร
3. นายเดขศร  แสนอยู่
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัฒน์  พ่อลีละ
2. นายธนายุทธ  พ่อลีละ
3. นายบุรินทร์  พ่อสิงห์
4. นายราชันย์  สุวรรณรงค์
5. นายศรนรินทร์  เนียมหอม
6. นายอัจฉรย์วิทย์  ศรีนอม
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นายพัฒพงษ์   แสงพันธ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.1 ทอง 5 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีชมภู
2. นางสาวธัญภัสสกรณ์  วงค์จันทร์
3. นางสาวศรัญยา  สิงเรือง
4. นางสาวอรนภา  ขุนวงค์ษา
5. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วเคน
 
1. นางสาวอุมาพร  เมืองโคตร
2. นางสาวสาวิตรี  ปารีพันธ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทริภา  ทำทัน
2. เด็กชายสัณหริช  พรไธสง
 
1. นางศิริพร  พรไธสง
2. นางสาวอมรรัตน์  เศษฤทธิ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาวะดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุรีรัตน์  มาตขาว
2. นายอณุพงษ์  พ่อลีละ
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐมน  พระอรัญ
2. เด็กหญิงเกศกนก  ราไชย
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.23 ทอง 8 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กอมสิน
2. เด็กชายอนุชา  สมสวัสดิ์
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  เหลากุล
2. นางสาวสุชาดา  คำวัน
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชลียา  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวอลิษา  ยนยิ่ง
 
1. นายจักรินทร์  ชื่นค้า
2. นางสาวภัทรภร  อัคฮาด
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงชญานันท์  มนต์มี
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   กระวานธง
3. เด็กชายนันทวัฒน์   สบจันทร์
4. เด็กหญิงฤทัยกานต์  ขุนอำคำ
5. เด็กหญิงอนุชชิดา  มนต์มี
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อาจหาร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นายอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวนันทกร  คำเห็น
2. นางสาวรุ่งนภา  อินตาจัด
3. นางสาวอาภัสรา  จันหอม
 
1. นายสิทธิพงษ์  โสภา
2. นายวีรนันท์  ปีมา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินนา  คำวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา  พิมผุย
3. เด็กหญิงเปมนีย์  ธ.น.อุตร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
2. นางอรรชาลี  สุวรรณรงค์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.75 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  สุวรรณศรี
2. นางสาวสุพิชชา  สุวรรณศรี
3. นางสาวสุรีรัตน์  สุวรรณศรี
 
1. นางไพรัตนา  ศิริ
2. นางนิตยา  ศรีธิราช