สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  อินทรี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไตรยะถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกรเพชร  หมั่นนัน
 
1. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญานาตย์  ดีนัก
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไตรยะถา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 20 1. นายอธิวัฒน์  ทุมวัน
 
1. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลดา  จันทวงค์
 
1. นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูทีป
 
1. นางสาวมนัสชนก  เมืองโคตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวัฒนา  ยาหัส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สีนวลแล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นางสาวฐิติพร  หัดจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สีนวลแล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐนนท์  คำศรี
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทรี
3. เด็กหญิงสุนิทรา  คำสุข
 
1. นางกมลวรรณ์  เทียมมาลา
2. นางสาววิมล  นิสาวัน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายธนพล  อ่อนบัตร
2. นายปัญญา  ราศี
3. นายสุุริยา  บาษี
 
1. นางสาวอุษา  ผาสุข
2. นางสาวคณิตตา  เทพคำราม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาดา
2. เด็กหญิงรัศมี  สิาลีเพ็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ
2. นายสมาน  นำคำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวมลธิรา  สาวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  สมยา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ
2. นายสมาน  นำคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนรินทร  สุวรรณแดง
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันธิดา  ยาหัส
2. เด็กหญิงปิยะดา  ดีนัก
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริสรา  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  มีสิมมา
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวศยามล  คำตา
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หมั่นนัน
 
1. Mr.Jaepi  Lacuarin
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกรกนก  สุขโสม
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาวงษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ผิวผาง
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุดเกลี้ยง
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  อินก้อ
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ยาหัส
3. เด็กหญิงวิภาดา  คำนุ
4. เด็กหญิงอาทิตยาพร  โน๊ตสุภา
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  สีนาหอม
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
2. นางสาวชไมพร  เชื้อดวงผุย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันโพธิ์
2. เด็กชายปรีชาภรณ์  ยอดใบ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาวงษ์
2. นางสาวญานิชศา  ศิริกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวภาวิณี  สิมลี
2. นางสาวอัยลีน  โสมี
 
1. นางสาวญานิชศา  ศิริกุล
2. นางสาวศรัญญา  กุลสา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญญารัตน์  นันชนะ
2. นางสาวปิยฉัตร  ลุนลา
3. นางสาวพัชมณัฐ  ไชยาทศ
 
1. นางธัญชนก  จันเคน
2. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกกร  มาแพง
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  เคนเค้า
 
1. นายกมลศักดิ์  ประวันเน
2. นายบดินทร์  ใจคง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.86 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจุราลัย  แพงแยง
2. เด็กหญิงอนุศรา  นวนแดง
 
1. นายกมลศักดิ์  ประวันเน
2. นายบดินทร์  ใจคง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.06 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  มูลชะนาม
3. เด็กหญิงเจนนิตา  หมั่นนันท์
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นายอิทธิพล  ละม้าย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวฐิติมา  มีมา
2. นางสาวธานณิษา  เที่ยงตรง
3. นางสาววรรณภา  สีสุธรรม
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นายประเสริฐ  ศรีวรรณ์