สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจีราพรรณ  อินทรี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไตรยะถา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 14 1. นางสาวกรเพชร  หมั่นนัน
 
1. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวัฒนา  ยาหัส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สีนวลแล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 1. นางสาวฐิติพร  หัดจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สีนวลแล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หมั่นนัน
 
1. Mr.Jaepi  Lacuarin
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกรกนก  สุขโสม
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาวงษ์