สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลดา  จันทวงค์
 
1. นางสาวขวัญนภา  เตโชวีรกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกัญญาภัค  ชมภูทีป
 
1. นางสาวมนัสชนก  เมืองโคตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายธนพล  อ่อนบัตร
2. นายปัญญา  ราศี
3. นายสุุริยา  บาษี
 
1. นางสาวอุษา  ผาสุข
2. นางสาวคณิตตา  เทพคำราม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาดา
2. เด็กหญิงรัศมี  สิาลีเพ็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ
2. นายสมาน  นำคำ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันโพธิ์
2. เด็กชายปรีชาภรณ์  ยอดใบ
 
1. นางสาวพนมวรรณ  ศรีหาวงษ์
2. นางสาวญานิชศา  ศิริกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวภาวิณี  สิมลี
2. นางสาวอัยลีน  โสมี
 
1. นางสาวญานิชศา  ศิริกุล
2. นางสาวศรัญญา  กุลสา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญญารัตน์  นันชนะ
2. นางสาวปิยฉัตร  ลุนลา
3. นางสาวพัชมณัฐ  ไชยาทศ
 
1. นางธัญชนก  จันเคน
2. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.86 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจุราลัย  แพงแยง
2. เด็กหญิงอนุศรา  นวนแดง
 
1. นายกมลศักดิ์  ประวันเน
2. นายบดินทร์  ใจคง