สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 20 1. นายอธิวัฒน์  ทุมวัน
 
1. นางกฤติลัดดา  อุตรมาตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 1. เด็กชายณัฐนนท์  คำศรี
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทรี
3. เด็กหญิงสุนิทรา  คำสุข
 
1. นางกมลวรรณ์  เทียมมาลา
2. นางสาววิมล  นิสาวัน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวมลธิรา  สาวงค์
2. นางสาวอรอนงค์  สมยา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุพศิริ
2. นายสมาน  นำคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันธิดา  ยาหัส
2. เด็กหญิงปิยะดา  ดีนัก
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริสรา  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิสิทธิ์ชัย  น้อยโสมศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  มีสิมมา
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.79 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ผิวผาง
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวจันทร์จิรา  พุดเกลี้ยง
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  อินก้อ
2. เด็กหญิงพรรณทิวา  ยาหัส
3. เด็กหญิงวิภาดา  คำนุ
4. เด็กหญิงอาทิตยาพร  โน๊ตสุภา
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  สีนาหอม
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
2. นางสาวชไมพร  เชื้อดวงผุย