สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุตาไก้วิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญานาตย์  ดีนัก
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ไตรยะถา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวศยามล  คำตา
 
1. นางภคพร  ดำรงกุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนกกร  มาแพง
2. เด็กหญิงธัญนาฏ  เคนเค้า
 
1. นายกมลศักดิ์  ประวันเน
2. นายบดินทร์  ใจคง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.06 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  มูลชะนาม
3. เด็กหญิงเจนนิตา  หมั่นนันท์
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นายอิทธิพล  ละม้าย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 1. นางสาวฐิติมา  มีมา
2. นางสาวธานณิษา  เที่ยงตรง
3. นางสาววรรณภา  สีสุธรรม
 
1. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
2. นายประเสริฐ  ศรีวรรณ์