สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรีรัตน์  คันทีท้าว
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทิพวรรณ  จันทวงค์
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 13 1. นางสาวเจนจิรา  วงค์นคร
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีโนทัย
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  สีบุญเรือง
2. เด็กชายคนาวุฒิ  วงค์นคร
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
2. นายชัยพล  พลราชม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวศุภาพร  อาสาพ่อ
2. นางสาวอาลิษา  โสมมา
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
2. นายชัยพล  พลราชม
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ทองโสภา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลราชม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรหาร
 
1. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
2. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  วุฒิพันธ์ุ
2. นางสาวพนิดา  ยางธิสาร
3. นางสาววรรวิศา  คงเกิด
 
1. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายนครินทร์  พองผลา
 
1. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นายธนพล  จันทวงค์
 
1. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวกันธิยา  เชื้อตานาม
2. นางสาวสุนิสา  ตาสี
3. นายเอกวิทย์  วันทวี
 
1. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
2. นางพักตร์วิภา  ทันอินทรอาจ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามเกตุ
2. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ชาชม
3. นางสาวสุนิสา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางรตวรรณ  น้อยเภา
2. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 1. นางสาววันวิสา  เชื้อตาโคตร
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยตะโคตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หิตธิเดช
 
1. นางรตวรรณ  น้อยเภา
2. นางลักขณา  ไตรยราช
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายพงศธร  หารธงชัย
2. นายศราวุฒิ  หารธงชัย
3. นางสาวเหมือนจันทร์  เทือกตาถา
 
1. นางพักตร์วิภา  ทันอินทรอาจ
2. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นางสาวกมลรัตน์  คำเพชรดี
2. นางสาวนิตยา  สนิทชน
3. นางสาวสุดาภรณ์  นามพุทธา
 
1. นางลักขณา  ไตรยราช
2. นางรตวรรณ  น้อยเภา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวจิราวัลย์  สายแก้ว
2. นางสาวมณีรัตนา  นามบุตรดี
3. นางสาววราพร  ไกยะฝ่าย
4. นางสาวศรินยา  เทือกตาถา
5. นางสาวเพ็ญนภา  ไกยะฝ่าย
 
1. นายสุรจิตร์  พ่อบำรุง
2. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิตตรา  สีหอม
2. เด็กหญิงปริศนา  เทือกตาถา
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พรมพินิจ
4. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แก้วสำโรง
5. เด็กหญิงอรอุมา  โต๊ะชาลี
 
1. นางรัชนี  กัลยาบาล
2. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 12 1. นางสาวนารีรัตน์  บุตรชาติ
2. นางสาวศิรัญญิกา  ครุฑเครือ
3. นางสาวอนุสรา  ขันทนันท์
4. นางสาวอรปรียา  พลราชม
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ยางธิสาร
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงรีซาร์  เชื้อตาเคน
2. เด็กชายเจษฎาพร  โต๊ะชาลี
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง 10 1. นางสาวมณีพร  ราชบุญเรือง
2. นายเอกพัน  ยางธิสาร
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นายชาญยุทธ  บริบูรณ์
2. นางสาววันวิสา  บริบูรณ์
 
1. นายนริศ  ศักดิ์ศรีบุญดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศิวพร  จิตอาคะ
2. นายเกียรติศักดิ์  ล่ำสัน
 
1. นายนริศ  ศักดิ์ศรีบุญดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัสสร  แก้วพิกุล
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายปิยะวัฒน์  แน่นอุดร
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษณา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายวิทยา  ใจเที่ยง
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตยาภา  ตาลี
2. เด็กหญิงพัชลดา  แก้วพิกุล
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ลี้พล
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวอำภาพร  วงค์ศรียา
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายอัษฎา  นามประมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ธรรมปัทม์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 1. นางสาวพนารัตน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ยางธิสาร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอัฉรา  สุขรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  เทือกตาถา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมานิตา  ประมูลจักกา
 
1. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายปรีชา  หลาบโพธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอริยา  สนิทชน
 
1. นางอุบลรัตน์  เชื้อดวงผุย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวอรวรรณ  บุตรโคตร
 
1. นางอุบลรัตน์  เชื้อดวงผุย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  วงค์อินพ่อ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เชื้อตาหมื่น
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  วงศ์อินพ่อ
 
1. นางอุบลรัตน์  เชื้อดวงผุย
2. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  ชาวคนดง
2. เด็กชายภัทราวุธ  บุญลอด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายกิตติวัฒน์  แก้วพิกุล
2. นายธีระศักดิ์  ผาพรม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจตุพล  ขัมพันธ์ุ
2. นายวีระชัย  ผาพรม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 5 1. นายณรงค์ศักดิ์  ริมทอง
2. นายณัฐพงษ์  วงค์แสนชัย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.17 เงิน 13 1. นายจิรายุทธ  วรกาล
2. นายธีรภัทร์  ชูทรัพย์
3. นายพัฒนพงศ์  บำเพ็ญทาน
 
1. นายชัชวาลย์  แก้วดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.92 ทอง 12 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ล่ำสัน
2. นางสาวภัทราพร  วงค์แสนชัย
3. นางสาวสุกัญญา  คำบุญเกิด
 
1. นายอุดม  น้อยเภา
2. นายชัชวาลย์  แก้วดี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์  จันทะเพชร
2. นางสาวอัญชลี  ช้อนดอก
3. นางสาวแพรวพราว  ยะวัย
 
1. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
2. นายชัชวาลย์  แก้วดี