สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวรีรัตน์  คันทีท้าว
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 1. นายธนพล  จันทวงค์
 
1. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศิวพร  จิตอาคะ
2. นายเกียรติศักดิ์  ล่ำสัน
 
1. นายนริศ  ศักดิ์ศรีบุญดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงมานิตา  ประมูลจักกา
 
1. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 16 1. นายปรีชา  หลาบโพธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ