สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวทิพวรรณ  จันทวงค์
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวศุภาพร  อาสาพ่อ
2. นางสาวอาลิษา  โสมมา
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
2. นายชัยพล  พลราชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายนครินทร์  พองผลา
 
1. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. นายชาญยุทธ  บริบูรณ์
2. นางสาววันวิสา  บริบูรณ์
 
1. นายนริศ  ศักดิ์ศรีบุญดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ยางธิสาร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวอรวรรณ  บุตรโคตร
 
1. นางอุบลรัตน์  เชื้อดวงผุย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงนันทนา  วงค์อินพ่อ
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เชื้อตาหมื่น
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวานชะเอม
5. เด็กหญิงภัทราวดี  วงศ์อินพ่อ
 
1. นางอุบลรัตน์  เชื้อดวงผุย
2. นางจิราภรณ์  กวานสุพรรณ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 5 1. นายณรงค์ศักดิ์  ริมทอง
2. นายณัฐพงษ์  วงค์แสนชัย
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์