สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สีโนทัย
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. นางสาวกันธิยา  เชื้อตานาม
2. นางสาวสุนิสา  ตาสี
3. นายเอกวิทย์  วันทวี
 
1. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
2. นางพักตร์วิภา  ทันอินทรอาจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามเกตุ
2. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ชาชม
3. นางสาวสุนิสา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางรตวรรณ  น้อยเภา
2. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 1. นางสาวกมลรัตน์  คำเพชรดี
2. นางสาวนิตยา  สนิทชน
3. นางสาวสุดาภรณ์  นามพุทธา
 
1. นางลักขณา  ไตรยราช
2. นางรตวรรณ  น้อยเภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัสสร  แก้วพิกุล
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายปิยะวัฒน์  แน่นอุดร
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายกฤษณา  มาตย์เถื่อน
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกิตยาภา  ตาลี
2. เด็กหญิงพัชลดา  แก้วพิกุล
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวอำภาพร  วงค์ศรียา
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  เทือกตาถา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจตุพล  ขัมพันธ์ุ
2. นายวีระชัย  ผาพรม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.17 เงิน 13 1. นายจิรายุทธ  วรกาล
2. นายธีรภัทร์  ชูทรัพย์
3. นายพัฒนพงศ์  บำเพ็ญทาน
 
1. นายชัชวาลย์  แก้วดี
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์