สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 13 1. นางสาวเจนจิรา  วงค์นคร
 
1. นางศจีมาศ  พ่อบำรุง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพฤกษา  ทองโสภา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลราชม
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรหาร
 
1. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
2. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  วุฒิพันธ์ุ
2. นางสาวพนิดา  ยางธิสาร
3. นางสาววรรวิศา  คงเกิด
 
1. นางสาวเดือนรุ้ง  ศรีจันทร์
2. นางวิไลวรรณ  วิเศษศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 1. นางสาววันวิสา  เชื้อตาโคตร
2. นางสาวศุภลักษณ์  ยตะโคตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หิตธิเดช
 
1. นางรตวรรณ  น้อยเภา
2. นางลักขณา  ไตรยราช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายพงศธร  หารธงชัย
2. นายศราวุฒิ  หารธงชัย
3. นางสาวเหมือนจันทร์  เทือกตาถา
 
1. นางพักตร์วิภา  ทันอินทรอาจ
2. นางกมลวรรณ  สิทธิเสนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวจิราวัลย์  สายแก้ว
2. นางสาวมณีรัตนา  นามบุตรดี
3. นางสาววราพร  ไกยะฝ่าย
4. นางสาวศรินยา  เทือกตาถา
5. นางสาวเพ็ญนภา  ไกยะฝ่าย
 
1. นายสุรจิตร์  พ่อบำรุง
2. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงจิตตรา  สีหอม
2. เด็กหญิงปริศนา  เทือกตาถา
3. เด็กหญิงวรรณิศา  พรมพินิจ
4. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  แก้วสำโรง
5. เด็กหญิงอรอุมา  โต๊ะชาลี
 
1. นางรัชนี  กัลยาบาล
2. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 12 1. นางสาวนารีรัตน์  บุตรชาติ
2. นางสาวศิรัญญิกา  ครุฑเครือ
3. นางสาวอนุสรา  ขันทนันท์
4. นางสาวอรปรียา  พลราชม
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ยางธิสาร
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 16 1. เด็กหญิงรีซาร์  เชื้อตาเคน
2. เด็กชายเจษฎาพร  โต๊ะชาลี
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.7 ทอง 10 1. นางสาวมณีพร  ราชบุญเรือง
2. นายเอกพัน  ยางธิสาร
 
1. นางสาวนงค์รักษ์  จาตุรัตน์
2. นางรัชนี  กัลยาบาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายวิทยา  ใจเที่ยง
 
1. นางสุวรรณา  คงเพชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายอัษฎา  นามประมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  ธรรมปัทม์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง 8 1. นางสาวพนารัตน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอัฉรา  สุขรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายธนากร  ชาวคนดง
2. เด็กชายภัทราวุธ  บุญลอด
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายกิตติวัฒน์  แก้วพิกุล
2. นายธีระศักดิ์  ผาพรม
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  นามเกต
2. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.92 ทอง 12 1. นางสาวปัทมาภรณ์  ล่ำสัน
2. นางสาวภัทราพร  วงค์แสนชัย
3. นางสาวสุกัญญา  คำบุญเกิด
 
1. นายอุดม  น้อยเภา
2. นายชัชวาลย์  แก้วดี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 5 1. นายธนวัฒน์  จันทะเพชร
2. นางสาวอัญชลี  ช้อนดอก
3. นางสาวแพรวพราว  ยะวัย
 
1. นางอภิญญา  วงศ์บัณฑิตย์
2. นายชัชวาลย์  แก้วดี