สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 8 1. นางสาวกชกร  กุยแก้ว
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนสิการ  มินติราช
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สวัสดี
 
1. นางรุ่งลาวัลย์  พงษ์สาธร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. นายสนายุทธ  ต้นพนม
 
1. นายมิตรศิลป์  คณาบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นายกฤษ  ไชยต้นเทือก
 
1. นายชัยยุทธ  ธรรมประชา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 83.75 ทอง 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ลีทาหาร
2. นางสาวพรรณวิภา   พ่อวงค์
3. นายศุภณัฐ  มีพรหม
 
1. นางนงค์รักษ์   พ่อบุตรดี
2. นางบังอร  โสมแผ้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพัชรี  ขำชัยภูมิ
2. เด็กชายเจษฎา  ผลากาญจน์
 
1. นางวรารักษ์   สังกาชาติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสรศักดิ์  ชาศรี
 
1. นางนงค์รักษ์  พ่อบุตรดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวทัดดาว  พรมศรี
 
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เคนสงคราม
2. นางสาววจี  วรวัฒนธรรม
3. นางสาวสุรีรัตน์  คนมีศีล
 
1. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
2. นางวิมลรัตน์  ศรีสำอางค์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 21 1. นางสาวทัศนีจันทร์  พ่อครวงค์
2. นางสาวพรรณิภา  พ่อวงค์
3. นางสาวรัชนีกร  หล้าเพ็ง
 
1. นางสาววรานาถ  กิมาลี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวชุม
2. เด็กหญิงยุวดา  ไกยวงค์
3. เด็กหญิงศิริภักดิ์  เสนาคำ
 
1. นางวิมลรัตน์  ศรีสำอางค์
2. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ   อินทร์โสม
2. นางสาวนันทฺิญา  ธ.น.ดี
3. นางสาวอรุณรัตน์   มูลเมือง
 
1. นางอนัญญา  คูสกุล
2. นางชนัดดา  ตาสำโรง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. นายณัฐพงษ์  พ่อครวงค์
2. นางสาวนลัทพร  พลภักดี
3. นางสาวสุดธิดา  เสนาคำ
 
1. นางวริศรา  สัพโส
2. นายชัยวัฒน์  วังทะพันธ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงมณีกานต์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงเจนจิตร  พ่อลีละ
3. เด็กชายเพชรเทวา  นักบุญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจหาญ
2. นางสาวรัตนพร  แสงสุวรรณ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 16 1. นางสาวกิตติญา  ศรีแสง
2. นางสาวขนิษฐา  พ่อวงค์
3. นางสาวอาทิตยา  หนูปี
 
1. นางสาววรานาถ  กิมาลี
2. นางสาววราภรณ์   ใจหาญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  หงษ์บุดดี
2. เด็กชายศุภกรณ์  คณาบุตร
 
1. นางวริศรา  สัพโส
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. นายธนายุทธ  สุขเต
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยต้นเทือก
 
1. นายชัยวัฒน์  วังทะพันธ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.1 ทอง 12 1. นางสาวปนัดดา  พ่อชมภู
2. นางสาวปราวีณา  ธนโสม
3. นางสาวปวีณา  ศรีแสง
4. นายศุภมิตร  นักบุญ
5. นางสาวเข็มอัปสร  ทิพย์วงค์
 
1. นางสาวสุภาณี  เชื้อคำเพ็ง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  โสภาพรม
2. นางสาวชุดา  วรวัฒนธรรม
3. นางสาวรัชนีกร  แสงสุวรรณ
4. นางสาวศิริลักษณ์  พ่อป้องขวา
5. นางสาวเบญจมาศ  ธ.น.อุตร
 
1. นางสาวสำเนียง  เพ็งเวลุน
2. นางธิดาวัลย์   บุญมั่งมี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ยุติบรรณ์
 
1. นางสาวสุภาณ๊  เชื้อคำเพ็ง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 25 1. เด็กชายควัสกร  อาษาวัง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นามโคตร
 
1. นางปราณี  สืบสุนทร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  คนครอง
2. นายธีระพงษ์   วงค์ศรีชา
 
1. นางถาวร  ราชนาวี
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกุลวรางค์  ธ.น.โสม
2. นางสาวสุภาวิณี  อรรคฮาค
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยมงค์
2. นายพรชัย  คณาบุตร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวกฤษณา  พ่อคนตรง
2. นางสาวศยามล  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายพรชัย  คณาบุตร
2. นางกรรณิการ์  ชัยมงค์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายวิรุฬห์  พ่อพิลา
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวธิดาพร  บุญมาก
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวจิดาภา  อินทรีย์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  อินธิแสง
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  ทิพย์วงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวชมภู่  ฝาระมี
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงจามจุรี  เพชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  ลาดนอก
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
2. นายจดุรงค์  จิโน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายไกรศักดิ์  คำชนะ
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายราเชนท์  กานนท์
 
1. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายศักดา  กุยแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนัฐธิฌา  อินทร์กอง
 
1. นางนฤมล  ทัดสา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง
 
1. นางนฤมล  ทัดสา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 41.14 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนัสพร  สร้อยฟ้าง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนกล้า
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายศรันย์ธรณ์  อินธิแสง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวอรฤทัย  อินกอง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  แป้นทองหลาง
2. เด็กหญิงอาทิตยาภา  นักบุญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวภิมนต์มาศ  ต้องสว่าง
2. นางสาวโสรญา  หว่างกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทรสาขา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายทักษิณ  พรมคนซื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมคนซื่อ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางรุ่งราตรี  ธรรมดวงศรี
2. นางสาววัลยา  แก้วคนตรง
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวนิภารัตน์  พ่อพิลา
2. นางสาวรุ่งทิวา  เชื้อสาทุม
3. นางสาวอุทุมพร  พ่อแก้ว
 
1. นางรุ่งราตรี  ธรรมดวงศรี
2. นางสาววัลยา  แก้วคนตรง
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปิยะธิดา  แก้วมะ
2. นางสาววรดา  ธ.น.ตุ่น
 
1. นางวาสนา  จันทะโสก
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีระ  พ่ิศเพ็ง
 
1. นางสาวจีราวรรณ   สาขะจันทร์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชระ  เขตนคร
2. นายวิชุยนต์  สีจันชัย
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายมินทาดา  วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สมพงษ์
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68.14 ทองแดง 11 1. เด็กชายทีปกร  ชุมปลา
2. เด็กชายวัฒนา  พ่อโสภา
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายนันธวัฒน์  ผาลัง
2. นายปฏิวัติ  วงค์แก้ว
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นายภัสกร  วงค์ชาชม
2. นายภานุเดช  กุลวงษา
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นายถิร  สอนสุชน
2. นายอัษฎาวุธ  อินทร์กอง
 
1. นายจดุรงค์  จิโน
2. นายอภิวัฒน์  ปรุงเรณู
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  สิงห์แสง
2. นายปัณชัย  งวงกระโทก
3. นายอนุสรณ์  ศรีแสน
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายวชิระ  ธ.น.กุล
2. นายวรวิชญ์  โนนสุรัส
3. นายเกียรติศักดิ์์  ฝาระมี
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายณัชพล  ธ.น.ดี
2. เด็กหญิงนารีนุช  เทศแท้
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยยงยืน
4. เด็กหญิงสาวิตรี  โสภาพรหม
5. นางสาวสิริยาภรณ๋  นักบุญ
6. นางสาวสุดารัตน์  โกนจา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.29 ทอง 7 1. นางสาวกวิศรา  โสมชิน
2. นายธนาวัฒน์  พ่อเกษ
3. นายพนมพร  พรมพ่อ
4. นายวัชรพงษ์  มีพรหม
5. นายสมัชญ์  โคตรอาสา
6. นางสาวอรนภา  ชุมปลา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สุนทองท้าว
2. เด็กหญิงภาวดี   พ่อเสือ
3. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์คำจันทร์
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.28 ทอง 5 1. นางสาวนิภารัตน์  พ่อวงค์
2. นายพนมพร  พรหมพ่อ
3. นางสาวอรนภา  ชุมปลา
 
1. นางจิตราพรรณ  ธงยศ