สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายสรศักดิ์  ชาศรี
 
1. นางนงค์รักษ์  พ่อบุตรดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. นายธนายุทธ  สุขเต
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยต้นเทือก
 
1. นายชัยวัฒน์  วังทะพันธ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกุลวรางค์  ธ.น.โสม
2. นางสาวสุภาวิณี  อรรคฮาค
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยมงค์
2. นายพรชัย  คณาบุตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวกฤษณา  พ่อคนตรง
2. นางสาวศยามล  เชื้อคำจันทร์
 
1. นายพรชัย  คณาบุตร
2. นางกรรณิการ์  ชัยมงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 18 1. นางสาวนัฐธิฌา  อินทร์กอง
 
1. นางนฤมล  ทัดสา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 8 1. นายยุทธพงษ์  ผิวผ่อง
 
1. นางนฤมล  ทัดสา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 41.14 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธนัสพร  สร้อยฟ้าง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  คนกล้า